ไหว้เสามิ่งเมือง ชมอุโบสถสีขาววิจิตร หนึ่งเดียวเมืองน่าน @ วัดมิ่งเมือง