เยือนถิ่นพ่อขุน ชมสถานที่สรงน้ำมูรธาภิเษก @ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง จ.สุโขทัย