สักการะพระธาตุไชยา ชมศิลปะสมัยศรีวิชัย @ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี