พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก ชมพระราชวังโบราณ ที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวร