ถนนอัญมณีแห่งเมืองจันทบุรี.. ช้อปพลอยน้ำงาม ตลาดพลอยขึ้นชื่อเมืองไทย