ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

พระธาตุเรืองรอง จ.ศรีสะเกษ สัมผัสความงามศิลปะเรื่องราวชนพื้นบ้านสี่เผ่าไทย