Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว ที่เที่ยวอินเทรนด์ สถานที่ท่องเที่ยวอนุรักษ์ควายไทย ตามแนวโครงการพระราชดำริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักท่องเที่ยวจะเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันกับควาย

ด้วยวิถีของเกษตรกร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เครดิตภาพ : citieshiddengemsthailand

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ เดิมเป็นพื้นที่ของนายสมจิตต์ และนางมณี อิ่มเอิบได้น้อมเกล้าฯถวายที่ดินจำนวน 110 ไร่ 3 งาน

81 ตารางวา ในตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองแก่มูลนิธิชัยพัฒนา ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งโครงการพระราชดำริศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร

โดยเสด็จมาเปิดเมื่อปี 2552 โดยที่มาของชื่อโรงเรียนมาจากคำว่า กาสร แปลว่า ควาย

และกสิวิทย์ หมายถึง ศาสตร์แห่งการทำกสิกรรม

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เครดิตภาพ : citieshiddengemsthailand

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เครดิตภาพ : citieshiddengemsthailand

 

กิจกรรมหลักของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ ก็คือ การอบรมชาวบ้านหรือชาวนา ให้มีความเข้าใจในวิถีเกษตรอินทรีย์

โดยทางโรงเรียนได้เชื่อมโยงกับธนาคารโคกระบือ ซึ่งเมื่อมีชาวบ้านมาเรียนก็จะมีการเบิกควายจากธนาคาร

เพื่อให้ควาย และชาวบ้านเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยต้องรับเข้าการฝึกทั้งสิ้น 10 วัน

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เครดิตภาพ : citieshiddengemsthailand

 

เมื่อเรียนจนจบหลักสูตรก็สามารถนำควายกลับบ้านไปได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ทางมูลนิธิฯ จะมอบควายที่ฝึกตัวนั้น

ให้แก่ผู้ที่มาเข้ารับการเรียนรู้ แต่เมื่อควายตกลูกตัวแรก จะต้องนำส่งกลับเข้าธนาคารโคกระบือ

เพื่อให้ผู้ที่จะมาเรียนท่านอื่นจะได้มีควายเป็นของตนเองต่อไป  นับเป็นหลักการจัดการอย่างยั่งยืน

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เครดิตภาพ : citieshiddengemsthailand

 

ภายในพื้นที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ มีโรงเรือนแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการใช้ทำนา ที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม

ซึ่งทำขึ้นตามภูมิปัญญาชาวบ้าน และแปลงนาจะปลูกข้าวในระยะต่างๆกัน เพื่อให้ผู้ที่ได้มาเยี่ยมชม

ได้เห็นข้าวในระยะเติบโตที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีบริการบ้านดิน เป็นที่พักของผู้ฝึกอบรมและวิทยากร

เพื่อการสัมผัสวิถีชาวนาอย่างแท้จริง

 

โทร. 0 3743 5058

 

เว็บไซต์ : www.kasorn.com

 

การเดินทาง  พิกัด : N 13 51 34 E 102 01 169 ด้วยรถยนต์ จากตัวเมืองสระแก้วไปโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ใช้เส้นทาง 33 (ถ.สุวรรณศร) อยู่ก่อนถึงตลาดพืชผักผลไม้ศาลาลำดวน

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •