Shares
 • 124
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  124
  Shares

วัดมหาธาตุ จังหวัดยโสธร วัดสำคัญประจำจังหวัด และไฮไลต์ของวัดแห่งนี้คือ การได้มาสักการะพระธาตุอานนท์

เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุที่บรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์ พระสาวกผู้เป็นพระพุทธอุปัฏฐากของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศกว่าพระสาวกอื่นถึง 5 ประการ และเป็นพหูสูต พระธาตุอานนท์ได้รับความศรัทธา

จากชาวบ้านมาก ทางวัดจัดให้มีงานสมโภชพระธาตุขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนมีนาคม

 

วัดมหาธาตุ

 

วัดมหาธาตุถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้างเมือง ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง

ภายในวัดมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธบุษยรัตน์ หรือ พระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ

ศิลปะสมัยเชียงแสน พระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของยโสธร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่พระสุนทรราชวงศา เจ้าเมืองยโสธรคนแรก

 

วัดมหาธาตุ

ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ

 

พระธาตุยโสธร หรือ พระธาตุอานนท์ ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ เป็นพระธาตุรุ่นเก่าที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน

เจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมส่วนยอดคล้ายพระธาตุพนม ภายในพระธาตุบรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์ การก่อสร้างได้รับอิทธิพล

จากศิลปะลาวที่นิยมเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ โดยประวัติการตั้งเมืองและประวัติของวัดมหาธาตุ

ฉบับหนึ่งกล่าวว่า พระธาตุอานนท์ สร้างขึ้นราว พ.ศ.2321 โดยท้าวหน้า ท้าวคำสิงห์ ท้าวคำผา ซึ่งเดิมเป็นเสนาบดีเก่า

ของกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) ต่อมาได้อพยพผู้คนภายใต้การนำของพระวอ พระตา ในช่วงราว พ.ศ. 2313-2319

มาตั้งถิ่นฐานที่นี้ ลักษณะพระธาตุ ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 81 เมตร ก่ออิฐถือปูน เอวฐานคอดเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย

เหนือขึ้นไปเป็นเรือนธาตุ มีซุ้ม 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ส่วนยอดธาตุมียอดปลีเล็กแซมทั้ง 4 ด้าน

ยอดกลางทรงสี่เหลี่ยมสอบมี 2 ชั้น รูปแบบการก่อสร้างคล้ายกับพระธาตุก่องข้าวน้อย

 

วัดมหาธาตุ

หอไตร เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลานของวัด ตั้งอยู่ตรงกลางสระทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระธาตุ

แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ลักษณะแบบหอไตรภาคอีสานทั่วไป มีทางเดินโดยรอบติดกันใต้ชายคา

บริเวณนี้เป็นที่เก็บรักษาตู้พระธรรม หีบพระธรรม เสลี่ยงชั้นวางคัมภีร์ซึ่งนำมาจากเวียงจันทน์

หอไตรมีซุ้มประตูและบานประตูไม้สลักลวดลายเครือเถาลงรักปิดทองอย่างสวยงาม มีลวดลายการตกแต่งฝาผนัง

ซึ่งเป็นลักษณะผสมแบบภาคกลาง สันนิษฐานได้ว่า หอไตรน่าจะสร้างขึ้นประมาณสมัยรัชกาลที่ 4-5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

วัดมหาธาตุ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วัดมหาธาตุจังหวัดยโสธร โทร. 08 6858 6780

 

การเดินทาง วัดมหาธาตุตั้งอยู่ภายในซอยวารีย์ราชเดช ถนนแจ้งสนิท จังหวัดยโสธร

 

เครดิตภาพ: krungshing

 


Shares
 • 124
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  124
  Shares