Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แพร่ เป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อดีตนครรัฐอิสระขนาดเล็กที่มีพัฒนาการต่อเนื่องมายาวนาน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา โดยมีทิวเขาล้อมรอบ มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำยม ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ เป็นเส้นทางติดต่อไปยังจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ จึงได้ชื่อว่าเป็น “ประตูสู่ล้านนา” จังหวัดแพร่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามจำนวนมาก

คำขวัญจังหวัดแพร่

หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม

สัญลักษณ์จังหวัดแพร่

ต้นยมหิน (Chukrasia tabularis) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่

ดอกยมหิน (Chukrasia tabularis) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดแพร่

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดแพร่

ทิศเหนือ            ติดกับจังหวัดพะเยา และจังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก    ติดกับจังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก      ติดกับจังหวัดลำปาง

ทิศใต้                 ติดกับจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย

รูปรวมที่เที่ยวจังหวัด
การแบ่งพื้นที่ทางการปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 8 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองแพร่
2. ร้องกวาง
3. ลอง
4. สูงเม่น
5. เด่นชัย
6. สอง
7. วังชิ้น
8. หนองม่วงไข่

แผนที่จังหวัดแพร่

แผนที่

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดแพร่

เมืองแพร่ เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานตั้งแต่อดีตกาล ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด และใครเป็นผู้สร้าง อีกทั้งยังไม่มีการบันทึกประวัติของเมืองจารึกไว้ที่ในเมืองแพร่โดยเฉพาะ แต่มีชื่อเมืองปรากฏตามพงศาวดาร และจารึกของเมืองอื่นๆ เช่น พงศาวดารโยนก ตำนานเมืองเหนือ ตำนานพระธาตุลำปางหลวง และศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นต้น

ตามตำนานวัดหลวงกล่าวไว้ว่าประมาณ พ.ศ.1371 พญาพล ราชนัดดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้า ได้อพยพคนไทย (ไทยลื้อ ไทยเขิน) ส่วนหนึ่งจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคำ ลงมาสร้างเมืองบนที่ราบริมฝั่งแม่น้ำยมขนานนามว่า “เมืองพลนคร”

ตำนานสิงหนวัติกล่าวว่าเมืองแพร่เป็นเมืองที่ปกครองโดยพญายี่บา แห่งแคว้นหริภุญไชย สันนิษฐานว่าเมืองแพร่และเมืองลำพูนเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน หลักฐานหนึ่งในประเด็นนี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ สัณฐานเค้าโครงของเมืองโบราณทั้งสองที่มีรูปร่างคล้ายหอยสังข์เหมือนกัน

ในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช หลักที่ 1 ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 24 – 25 ซึ่งจารึกไว้ว่า “…เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน เมือง…เมืองพลัวพ้นฝั่งของ เมืองชวา เป็นที่แล้ว…” ในข้อความนี้ เมืองแพลคือ เมืองแพร่ ศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ.1826 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเก่าแก่ของเมืองแพร่ว่าตั้งขึ้นมาก่อนเมืองเชียงใหม่ และเชื่อว่าเมืองแพร่ ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก่อนการตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

ตำนานพระธาตุลำปางหลวงกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เจ้าเมืองลำปางได้ส่งคนมาติดต่อเจ้านครพล ให้ไปร่วมงานนมัสการและฉลองวัดพระธาตุลำปางหลวง และเจ้าเมืองพลยกกำลังผู้คนไปขุดหาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในพระธาตุแต่ไม่พบ เมื่อศึกษาตำแหน่งที่ตั้งของนครพลตามตำนานดังกล่าว สันนิษฐานว่าคือเมืองแพร่ นอกจากนี้ยังปรากฏเป็นชื่อวิหารในวัดหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยเชื่อว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ และเจ้าเมืองแพร่ให้ความอุปถัมภ์มาตลอดจนหมดยุคการปกครองโดยเจ้าเมือง

พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสนและวรรณกรรมทางศาสนา เรียกเมืองแพร่ว่าเวียงโกศัย ชื่อเวียงโกศัยน่าจะมาจากชื่อดอยที่เป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่คือ ดอยโกสิยธชัคบรรพต หมายถึง ดอยแห่งผ้าแพร ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเมืองแพลในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่ 1 ด้านที่ 4 โดยคำว่า แพล น่าจะมาจากศรัทธาของชาวเมืองที่มีต่อพระธาตุช่อแพร หรือช่อแฮที่สร้างขึ้นภายหลังการสร้างเมือง ต่อมาจึงได้เรียกชื่อเมืองของตนว่า เมืองแพล

จนถึงปี พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เปลี่ยนการปกครองจากเจ้าผู้ครองนครเป็นมณฑลเทศาภิบาล และโปรดเกล้าให้พระยาไชยบูรณ์มาเป็นข้าหลวงเมืองแพร่คนแรก โดยมีเจ้าผู้ครองนครแพร่คือ เจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ ต่อมาเกิดเหตุการณ์กบฏเงี้ยวในปี พ.ศ. 2445 จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีนำทัพพร้อมหัวเมืองใกล้เคียงเข้าปราบกบฏเงี้ยวที่เมืองแพร่ พระยาไชยบูรณ์ถูกพวกเงี้ยวสังหาร ส่วนเจ้าพิริยเทพวงษ์เกรงพระราชอาญา จึงเสด็จลี้ภัยการเมืองไปพำนักที่เมืองหลวงพระบาง หลังจากนั้นรัฐบาลสยามจึงยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครแพร่

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดแพร่

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

วัดหลวง

วัดศรีชุม

วัดหัวข่วง

วัดพระนอน

วัดศรีบุญเรือง

วัดพงษ์สุนันท์

วัดจอมสวรรค์

วัดสระบ่อแก้ว

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่

คุ้มวงศ์บุรี

ถนนคนเดิน กาดกองเก่า

วัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุจอมแจ้ง

วัดพระธาตุดอยเล็ง

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม

วัดพระหลวงธาตุเนิ้ง

อุทยานวรรณคดีลิลิตพระลอ

น้ำตกแม่เกิ๋ง

น้ำตกห้วยโรง

อุทยานหินปะการัง

ม่อนหินพิศวง

ถ้ำผานางคอย

แพะเมืองผี

แก่งเสือเต้น

อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

อุทยานแห่งชาติแม่ยม

อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

อ่างแม่สอง

น้ำตกซาววา

โฮมสเตย์บ้านทุ่งโฮ้ง ผลิตผ้าม่อฮ่อม

น้ำตกตาดหมอก

คุ้มวิชัยราชา

คุ้มเจ้าหนานไชยวงศ์

คุ้มขัติยะวรา

คุ้มวงศ์พระถาง

 

กำแพงเมืองแพร่

 

โกมลผ้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองลอง

บ่อน้ำร้อนแม่จอก

บ้านประทับใจ


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •