ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย

2018-10-01T15:21:45+00:00พฤศจิกายน 11th, 2016|ที่เที่ยวจังหวัดเชียงราย|
Shares

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ตั้งของหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็นนครหลวงก่อนการกำเนิดอาณาจักรล้านนา มี “คำเมือง”เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อจากสิบสองปันนาผสมผสานกัน ประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำกก แม่น้ำอิง และแม่น้ำโขง อีกทั้งทำเลที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศคือ ไทย ลาว และพม่า จึงได้รับสมญานามว่า ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ถือเป็นอีกจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยว ทางด้านประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของหลายชนชาติ อาทิ ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น บ้านดำ ไร่แม่ฟ้าหลวง เป็นต้น

คำขวัญจังหวัดเชียงราย

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

สัญลักษณ์จังหวัดเชียงราย

กาซะลองคำ (Radermachera ignea) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเชียงราย

ดอกพวงแสด (Pyrostegia venusta) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงราย

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดเชียงราย

ทิศเหนือ           ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศตะวันออก    ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา

ทิศใต้               ติดกับจังหวัดพะเยา และจังหวัดลำปาง

ทิศตะวันตก      ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และจังหวัดเชียงใหม่

รูปรวมที่เที่ยวจังหวัด
การแบ่งพื้นที่ทางการปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 18 อำเภอ ประกอบด้วย
1. อำเภอเมืองเชียงราย
2. อำเภอเชียงของ
3. อำเภอเวียงป่าเป้า
4. อำเภอเทิง
5. อำเภอป่าแดด
6. อำเภอพาน
7. อำเภอเวียงชัย
8. อำเภอแม่จัน
9. อำเภอเชียงแสน
10. อำเภอแม่สาย
11. อำเภอแม่สรวย
12. อำเภอพญาเม็งราย
13. อำเภอเวียงแก่น
14. อำเภอขุนตาล
15. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
16. อำเภอแม่ลาว
17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
18. อำเภอดอยหลวง

แผนที่จังหวัดเชียงราย

แผนที่เชียงราย

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย เป็นที่ตั้งของเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคก่อตั้งอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย เมืองเชียงของ เมืองเธริงหรือเมืองเทิง ซึ่งถือเป็นชนชาติต้นกำเนิดของคนเชียงรายดั้งเดิม โดยในสมัยราชวงศ์มังราย พงศาวดารโยนกกล่าวไว้ว่า พญามังรายสร้างขึ้น ณ ที่ซึ่งเดิมเป็นเวียงไชยนารายณ์ เมื่อ พ.ศ.1805 และครองราชย์สมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงรายจนถึง พ.ศ. 1839 จึงไปสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นในท้องที่ระหว่างดอยสุเทพกับแม่น้ำปิง และครองราชย์สมบัติอยู่ ณ เมืองเชียงใหม่จนถึง พ.ศ.1860 ส่วนตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ระบุว่า พญามังรายทรงเสด็จตามช้างมาทางทิศตะวันออกแล้วเห็นชัยภูมิเหมาะแก่การสร้างเมืองริมฝั่งแม่น้ำกก จึงสร้างเป็นเวียงล้อมรอบดอยจอมทองไว้ในปี พ.ศ.1805 และได้ให้พระราชโอรสคือ ขุนคราม หรืออีกชื่อหนึ่งว่าพญาไชยสงคราม ครองราชย์สมบัติ นับแต่นั้นเมืองเชียงรายก็ขึ้นต่อเมืองเชียงใหม่

จนกระทั่งเมื่อเปลี่ยนสมัยมาเป็นล้านนา จึงได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่า ในปี พ.ศ.2101 พม่าได้ตั้งขุนนางปกครองเมืองเชียงรายเรื่อยมา ต่อมา พ.ศ.2317 เจ้ากาวิละแห่งลำปางได้สวามิภักดิ์ต่อกรุงเทพฯ ทำให้หัวเมืองล้านนาฝ่ายใต้ตกเป็นประเทศราชของสยาม ขณะที่เชียงรายและหัวเมืองล้านนาฝ่ายเหนืออื่นๆ ยังคงอยู่ใต้อำนาจพม่า ล้านนากลายเป็นพื้นที่แย่งชิงอำนาจระหว่างสยามกับพม่า ในช่วงเวลาดังกล่าวเมืองเชียงรายเริ่มร้างผู้คน ประชาชนอพยพหนีภัยสงครามไปอยู่เมืองอื่น บ้างก็ถูกกวาดต้อนลงไปทางใต้ พ.ศ.2247 เมืองเชียงแสนฐานที่มั่นสุดท้ายของพม่า ถูกกองทัพเชียงใหม่ ลำปาง และน่าน ตีแตก เมืองเชียงรายจึงกลายสภาพเป็นเมืองร้างตามเมืองเชียงแสน

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2386 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชานุญาตให้เจ้าหลวงเชียงใหม่ฟื้นฟูเชียงรายขึ้นใหม่ ภายหลังเมืองเชียงรายได้เป็นส่วนหนึ่งของมณฑลพายัพ กระทั่งปี พ.ศ.2453 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะเมืองเชียงรายเป็นเมืองจัตวามณฑลพายัพ ในปี พ.ศ. 2453 เมืองเชียงแสน เมืองเชียงราย เมืองฝาง เวียงป่าเป้า เมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่สรวย อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงของ ตั้งเป็นเมืองจัตวาเรียกว่าเมืองเชียงราย อยู่ในมณฑลพายัพ และจัดแบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเมืองเชียงแสน อำเภอเมืองฝาง อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอแม่สรวย อำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงของ เหมือนอย่างหัวเมืองชั้นในที่ขึ้นกับกรุงเทพมหานครทั้งปวง และภายหลังเมืองเชียงรายได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดเชียงราย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงราย
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง วัดป่าสัก บ้านหาดบ้าย อุทยานแห่งชาติขุนแจ วนอุทยานชาพันปี
วนอุทยานดอยพระบาท วนอุทยานถ้ำผาแล ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน วนอุทยาน น้ำตกขุนน้ำยาบ วนอุทยาน น้ำตกดอนศิลา – ผางาม
วนอุทยานน้ำตกตาดควัน วนอุทยานน้ำตกตาดสวรรค์ สามเหลี่ยมทองคำ น้ำตกขุนกรณ์ ภูชี้ฟ้า
ดอยแม่สลอง ดอยหัวแม่คำ ดอยวาวี ดอยผาตั้ง น้ำตกปูแกง
หาดเชียงราย บ่อน้ำร้อนแม่ขะจาน ถ้ำปุ่ม ถ้ำปลา ถ้ำผาจรุย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย
ดอยตุง โป่งพระบาท วัดร่องขุ่น พระธาตุ 9 จอม เสาสะดือเมืองเชียงราย
พระตำหนักดอยตุง แหล่งเตาเผาเวียงกาหลง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเจดีย์หลวง วัดพระธาตุผาเงา
กู่พระเจ้าเม็งราย วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดห้วยปลากั้ง วัดแสงแก้วโพธิญาณ
ไร่แม่ฟ้าหลวง พิพิธภัณฑ์อูบคำ บ้านดำ หอนาฬิกา เชียงราย ด่านพรมแดนแม่สาย
ถนนคนเดินเชียงราย บ้านกิ่วกาญจ์ กาดเจ้า กาดแลง ไร่ชาฉุยฟง แม่จัน
สิงห์ปาร์ค เชียงราย
(ไร่บุญรอด)
ผ้าทอไตลื้อ
บ้านศรีดอนชัย
พระธาตุจอมเม็ง จุดชมวิวห้วยทรายมาน พระธาตุเขาเขียว
Facebook Comments

Shares