Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สมุทรสาคร เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย ถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวใกล้กรุงที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ด้วยอาหารอร่อย และบรรยากาศดี อาทิ วัดป่าชัยรังสี อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ วัดโกรกกราก วัดกลางน้ำ เป็นต้น

คำขวัญจังหวัดสมุทรสาคร

เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

สัญลักษณ์จังหวัดสมุทรสาคร

พญาสัตบรรณ (Alstonia scholaris) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ไม่มีดอกไม้ประจำจังหวัด

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดสมุทรสาคร

ทิศเหนือ           ติดกับจังหวัดนครปฐม

ทิศตะวันออก    ติดกับเขตหนองแขม เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน (กรุงเทพมหานคร)

ทิศใต้               ติดกับอ่าวไทย

ทิศตะวันตก      ติดกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

รูปรวมที่เที่ยวจังหวัด
การแบ่งพื้นที่ทางการปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองสมุทรสาคร
2. บ้านแพ้ว
3. กระทุ่มแบน

แผนที่จังหวัดสมุทรสาคร

แผนที่

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร

สมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่าในอดีตมีชุมชนใหญ่เรียกว่า “บ้านท่าจีน” ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านท่าจีนขึ้นเป็นเมืองสาครบุรี เพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันผู้รุกรานทางทะเล

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองสาครบุรีเป็นเมืองสมุทรสาคร และในปี พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่งในพระราชอาณาจักร เมืองสมุทรสาครจึงได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่บัดนั้นเป็นมาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีพระราชดำริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่นโดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2448 มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลท่าฉลอม” จึงถือได้ว่าสุขาภิบาลท่าฉลอมเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกในหัวเมืองของประเทศไทย

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรสาคร

คลองโคกขาม

ตลาดบ้านแพ้ว

ตลาดมหาชัย

ถนนถวาย

นาเกลือ

บ้านศิลาสุวรรณ

ปล่องเหลี่ยม

ป้อมวิเชียรโชฎก

พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย

วัดท่าไม้

วัดนางสาว

วัดบางปลา

วัดป่าชัยรังสี

วัดช่องลม

วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร

วัดเจษฎาราม

วัดโกรกกราก

วัดโคกขาม

วัดใหญ่จอมปราสาท

ศาลเจ้าปุนเถ้ากง

ศาลเจ้าพ่อกวนอู

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลเจ้าแม่ทับทิม

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร

สะพานปลา

หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี

อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์

เอส.เค. พาร์ค อุทยานการเรียนรู้สมุทรสาคร

โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร

โรงเจเชงเฮียงตั๊ว

 

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •