Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง ถือเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานยาวนานกว่า 3,000 ปี ปัจจุบันเป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษาของภาคกลางตอนบน และยังเป็นเมืองทหาร มีหน่วยทหารสำคัญตั้งอยู่ถึง 11 หน่วย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางประประวัติศาสตร์ เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ นารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด เขาสนามแจง และทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

คำขวัญจังหวัดลพบุรี

วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

สัญลักษณ์จังหวัดลพบุรี

ต้นพิกุล (Mimusops elengi) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดลพบุรี

ดอกพิกุล (Mimusops elengi) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดลพบุรี

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดลพบุรี

ทิศเหนือ           ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศตะวันออก    ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ

ทิศตะวันตก      ติดกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี

ทิศใต้               ติดกับจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง

รูปรวมที่เที่ยวจังหวัด
การแบ่งพื้นที่ทางการปกครอง

แบ่งพื้นที่ออกเป็น 11 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองลพบุรี
2. ชัยบาดาล
3. โคกสำโรง
4. บ้านหมี่
5. พัฒนานิคม
6. ท่าวุ้ง
7. หนองม่วง
8. ท่าหลวง
9. ลำสนธิ
10. โคกเจริญ
11. สระโบสถ์

แผนที่จังหวัดลพบุรี

แผนที่

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี

จากการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดี ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ติดต่อกันนานนับแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3,000 – 4,000 ปีมาแล้ว โดยตามประวัติศาสตร์ในพงศาวดารโยนกกล่าวว่า ผู้สร้างเมืองลพบุรีหรือที่เรียกว่า “ละโว้” ในสมัยโบราณคือ “พระเจ้ากาฬวรรณดิษ” ราชโอรสแห่งพระเจ้ากรุงขอม ก่อสร้างเมืองขึ้นในปี พ.ศ.1002

ลพบุรีเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัย เดิมเรียก ละโว้ นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีหลักฐานที่สำคัญคือ พระปรางค์สามยอด ซึ่วเป็นศิลปะเขมรสมัยบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 และมีศาลพระกาฬเก่าแก่ในสมัยเดียวกัน จนกระทั่งในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ขอมเริ่มเสื่อมอำนาจลง ในรัชสมัยของพระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ลพบุรีดำรงฐานะเป็นเมืองลูกหลวง พระเจ้าอู่ทองได้โปรดให้พระราเมศวร ราชโอรสองค์ใหญ่เสด็จมาครองเมืองลพบุรี  ซึ่งพระราเมศวรโปรดให้สร้างป้อม คูเมือง และสร้างกำแพงเมืองอย่างมั่นคง

หลังจากนั้นเมืองลพบุรีได้ลดความสำคัญลง จนกระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งนี้จากการคุกคามของชนชาติฮอลันดาที่ติดต่อค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาไม่ปลอดภัยจากการปิดล้อมและระดมยิงของข้าศึกยามเกิดศึกสงคราม จึงได้สร้างเมืองลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่ 2 ขึ้น เพราะเมืองลพบุรีมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์เหมาะสม ซึ่งในการสร้างเมืองลพบุรีนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้รับความช่วยเหลือจากช่างชาวฝรั่งเศส และอิตาเลียน ได้สร้างพระราชวังที่มีป้อมปราการเป็นแนวป้องกันอย่างมั่นคง ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดประทับที่เมืองลพบุรี ตามหลักฐานปรากฏว่าพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองลพบุรีปีละ 8 – 9 เดือน โปรดให้ทูตและชาวต่างประเทศเข้าเฝ้าที่เมืองลพบุรีหลายครั้ง 

เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคต ในปี พ.ศ.2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ ภายในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมืองลพบุรีก็หมดความสำคัญลง สมเด็จพระเพทราชาได้ทรงย้ายหน่วยราชการทั้งหมดกลับกรุงศรีอยุธยา และในสมัยต่อมาก็ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดเสด็จมาประทับที่เมืองลพบุรีอีก

จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้บูรณะเมืองลพบุรีขึ้นมาอีกครั้งในปี พ.ศ.2406 มีการซ่อมกำแพงเมือง ป้อม และประตู รวมทั้งมีการสร้างพระที่นั่งพิมานมงกุฎในพระราชวัง พร้อมทั้งพระราชทานนามพระราชวังว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ลพบุรีได้รับการทำนุบำรุงอีกครั้งสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการวางผังเมืองใหม่และตั้งหน่วยทหารขึ้นมาในเมืองลพบุรี ลพบุรีในปัจจุบันจึงเป็น “เมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว และเมืองทหาร”

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลพบุรี

ทุ่งทานตะวัน

บ้านหลวงวิชาเยนทร์

ปรางค์นางผมหอม

พระที่นั่งไกรสรสีหราช

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พระปรางค์สามยอด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

พิพิธภัณฑ์หอโสภณศิลป์

วัดกวิศรารามราชวรวิหาร

วัดชีป่าสิตาราม

วัดตองปุ

วัดท้องคุ้งท่าเลา

วัดค้างคาว

วัดนครโกษา

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

ศาลพระกาฬ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว

ศาลลูกศร

ศูนย์อนุรักษ์ผึ้ง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

สระแก้ว

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง

สวนสัตว์ลพบุรี

สวนเหรียญทอง

หมู่บ้านดินสอพอง

อ่างซับเหล็ก

อำเภอบ้านหมี่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์

เขาวงพระจันทร์

เขาสมอคอน

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เทวสถานปรางค์แขก


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •