Shares
 • 91
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  91
  Shares

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีไทย ได้มีการสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลที่ 10 เพราะทุกพระองค์ทรงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม และส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่กษัตริย์ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์ วันนี้ Thailand Top Vote จะพาไปไหว้พระทำบุญกันกับ วัดประจำรัชกาล 1-10 พระมหากษัตริย์ไทย จะมีวัดไหนที่เราควรไปไหว้เสริมมงคลบ้าง ลองมาชมกันเลย

 

วัดประจำรัชกาล

 


 

วัดประจำรัชกาลที่ 1 : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ท่าเตียน เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 นอกจากนี้ ยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ ซึ่งทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทะเบียนนานาชาติอีกด้วย ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธเทวปฏิมากรเป็นพระประธาน สำหรับวัดโพธิ์เป็นวัดที่คนไทยและต่างชาติรู้กัน เพราะในวัดมีบริการนวดโดยหมอนวดซึ่งศาลานวดจะอยู่ทางทิศตะวันออกของพระอุโบสถ

 

วัดประจำรัชกาล

 

พิกัด : 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 


 

[read more=”อ่านต่อ” less=”ซ่อนบทความ”]

 

วัดประจำรัชกาลที่ 2 : วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

 

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดโบราณที่สร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอก แต่เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีใน พ.ศ. 2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้ง จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า วัดแจ้ง จนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์ และอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ 2 มาบรรจุที่พระพุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศราชโลกธาตุดิลกในพระอุโบสถ จึงได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม

 

วัดประจำรัชกาล

 

พิกัด : 158 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

 


 

วัดประจำรัชกาลที่ 3 : วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

 

วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนการสร้างกรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ วัดจอมทอง แต่ต่อมาพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาวัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม เนื่องจากเมื่อครั้งที่ทรงยกทัพไปสกัดทัพพม่าที่ด่านพระเจดีย์สามองค์ เมื่อกระบวนทัพเรือมาถึง วัดจอมทอง ได้ทำพิธีเบิกโขลนทวารตามตำราพิชัยสงคราม พร้อมทรงอธิษฐานขอให้ทัพครั้งนี้ได้ชัยชนะ แต่ปรากฏว่าไม่มีทัพพม่ายกทัพเข้ามา หลังจากนั้นได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดจอมทองใหม่ และพระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชโอรส ภายในมีพระพุทธอนันตคุณอดุลญาณบพิตรเป็นพระประธาน

 

วัดประจำรัชกาล

 

พิกัด : ถนนเอกชัย แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

 


 

วัดประจำรัชกาลที่ 4 : วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงสละทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมประเพณีโบราณ และเป็นวัดธรรมยุตินิกาย เพื่อให้เจ้านายและข้าราชการทั้งฝ่ายนอกและฝ่ายใน ได้บำเพ็ญกุศลได้สะดวกขึ้น ภายในพระวิหารของวัดก็เป็นที่สถิตของพระประธาน “พระพุทธสิหิงคปฏิมากร” ซึ่งพระองค์ทรงให้จำลองจากพระพุทธสิหิงค์องค์จริงที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

 

วัดประจำรัชกาล

 

พิกัด : 2 ซอยสราญรมย์ ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 


 

วัดประจำรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 : วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้น และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวี และเจ้าจอมพระสนมเอกของพระองค์ ภายในมีพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธาน นอกจากนี้ ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 ด้วย เพราะในรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ไม่ได้มีการสร้างวัด แต่พระองค์ท่านก็ได้ทำนุบำรุง และบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธแห่งนี้ด้วย

 

วัดประจำรัชกาล

 

พิกัด : 90 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 


 

วัดประจำรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 9 : วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

 

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร เดิมเรียกว่า วัดใหม่ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารและเป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน พระอารามนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูป 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) และพระพุทธชินสีห์

 

วัดประจำรัชกาลวัดประจำรัชกาล

 

นอกจากนี้ วัดบวรนิเวศวิหาร ยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย ทั้งนี้ตลอดพระชนม์ชีพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสร้างพระพุทธรูปสำคัญ และสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ จึงถือว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

 

พิกัด : ต้นถนนตะนาวและถนนเฟื่องนคร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 


 

วัดประจำรัชกาลที่ 8 : วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

 

วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหาร 1 ใน 6 ของไทย เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น แต่มาเสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชทานนามว่า วัดสุทัศนเทพวราราม ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์และพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร นอกจากนี้ ยังมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ เสาชิงช้า อยู่บริเวณหน้าวัด

 

วัดประจำรัชกาล

 

พิกัด : 146 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิตร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 


 

วัดประจำรัชกาลที่ 10 : วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

 

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (วัดทุ่งสาธิต) เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 10 เนื่องจากในสมัยก่อนนั้น วัดนี้อยู่ห่างไกลความเจริญ เมื่อคหบดีชาวลาวเป็นผู้สร้างได้ถึงแก่กรรม ทำให้ไม่มีใครสืบสานต่อ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฯ ในขณะนั้น) รับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์ และเป็นอารามหลวงได้พระราชทานนามว่า วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

 

วัดประจำรัชกาล วัดประจำรัชกาล

 

พิกัด : 1199 ซอย 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

 


 

[/read]

 

>> วันเดย์ทริปตลาดน้อย ตะลักเกี๊ยะ ชิม ชิลล์ แบบวิถีไทยตามสไตล์สายฮิป

>> แจกลายแทง 5 อันดับ ถ้ำที่ยาวที่สุดในภาคเหนือ ของประเทศไทย

>> 9 วัดพระนอน สวดมนต์ขอพรพระพุทธไสยาสน์ เสริมบุญบารมีชีวิตก้าวหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Shares
 • 91
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  91
  Shares