Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภาคเหนือศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภาคตะวันออกศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภาคตะวันตกศูนย์ช่วยเหลือสังคม ภาคใต้
จังหวัด ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
เชียงราย
1 คริสตจักรข่าวดี 31/1  หมู่ที่ 17 ตำบลป่าตึง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์   57110 089 838 5115, 089 559 4126
2 มูลนิธิพันธกิจเมตตา 155 หมู่ 3 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 0-5365-0336 0-5370-5169
3 มูลนิธิเรือนร่มเย็น 61 หมู่ 7 แม่สาย-เชียงแสน ตำบลศรีเมืองชุม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 0 5366 8063 0 5366 8063
4 มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 129/1 หมู่ 4 ซอย 4 ถนนบ้านป่างิ้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 0-5371-5696
5 มูลนิธิเพื่อชีวิตและพัฒนาสังคม 144  หมู่ที่ 4 ตำบลริมกก  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์   57100 053 719 392
6 มูลนิธิอาข่าเมดิเคิ้ลคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กและเยาวชนอาข่า บ้านห้วยส้านอาข่า 315 ม.9 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 053-607488
7 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย 313  หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลสันทราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57000 053 712 838
8 บ้านฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและสงเคราะห์คนยากจน 95 หมู่ 12 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 053-765386
9 สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเชียงราย 463/1   ถนนวิเศษเวียง อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์   57000 053 711 276
10 ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน 186 หมู่ 4 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 0-5373-2168
11 สถานสงเคราะห์เด็กนักเรียนชาวเขาเพื่อการศึกษา 300 หมู่ 5 หมู่บ้านป่าแงะ ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 081-288-4285 02-903-0080 ต่อ 7107 (ผู้บริหารสถานสงเคราะห์)
เชียงใหม่
1 มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ณ ชั้นสองตึกอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เลขที่ 196 หมุ่่ 10 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180 0 53890238-44 ต่อ 1214
2 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (6)388 ซอย 17 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 0 5321 5267 0 5322 4616
3 มูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก 1000/271-272 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 0 5321 6417 0 5340 9175
4 มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติเชียงใหม่ 75, ถนนวัวลาย, ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่, 50100 053 275 650
5 องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เลขที่ 48 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 053-844-885 053 353 420
6 สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 372/9 หมู่ 1 ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50210 053 350 073
7 ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน 413 ม.4 ในหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 053 3210111 053 3210111
8 บ้านเอื้ออารีเชียงใหม่ 2/2  ซอยศิริธร  ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300 053 358109
9 มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนไทย –เยอรมัน 68-69  หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 053 124 264
10 สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ 68-69 หมู่ 8 ถนนเกาะกลาง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 053-124263, 053-817170, 053-817171 053-124264
11 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ถ.โชตนา ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 053-121157-8 053-121-160
12 มูลนิธิเกื้อดรุณ 181/208 หมู่ 3 ถนนโพธาราม ซอย 11 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 66-53-408424 66-53-408424
13 มูลนิธิ สถาบันพัฒนาเมือง ชั้น 2 อาคารพุทธสถานเชียงใหม่ เลขที่ 1 ถ.ท่าแพ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 0-5327-4817 0-5327-4817
14 สถานสงเคราะห์บ้านอากาเป้ 224 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 053 351 177 053 396751
15 มูลนิธิต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ หน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ชั้นใต้ดิน อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง เชียงใหม่ 50200 053-945456 ต่อ 100 053-945491
16 สมาคมพัฒนาเด็กและเยาวชน 96/1 หมู่ที่ 4 บ้านหนองแฝก ตำบล หนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 053-325673 053-325673
17 สภาคนพิการ ทุกประเภทจังหวัดเชียงใหม่ 44 หมู่ที่ 4 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 053 128 041, 083 580 6181
18 มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อการสงเคราะห์คนหูหนวก 10-14, ถนนวิชยานนท์, ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 50300 053-251 271
19 มูลนิธิศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน 129 ม. 3 ต.ริมกก อ.เมือง เชียงราย 57000 053-150256
20 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เลขที่ 1 ถ.มูลเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 0-5327-8573 0-5328-1206
21 มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศูนย์ราชการจังหวัด ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 08-7174-5797 (สายด่วน)
น่าน
1 มูลนิธิคนบ่อว้า วัดห้วยซ้อ ต.หมอเมือง อ.แม่ตริม จ.น่าน 081-5302638, 054-769230
2 สมาคมพัฒนาไทยพายัพ สำนักงานใหญ่วัดมิ่งเมือง ถ.สุริยพงษ์  อ.เมืองน่าน จ.น่าน 0-5471-0520 0-5471-0230
3 มูลนิธิปึงเถ่ากง ซินจงน่าน โรงเรียนซินจง 99/1 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 054-710180
4 มูลนิธิช่วยนักเรียนและเด็กที่ขาดแคลนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน 125  หมู่ที่ ๔  ตำบลอ่ายนาไลย    อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน   รหัสไปรษณีย์  55110 086 187 1673
พะเยา
1 สโมสรโรตารี่พะเยา (องค์กรสาธารณประโยชน์) 1007/23 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-481398, 054-482966
2 โครงการพัฒนาศูนย์พักพิงใจ 25 หมู่ 5 บ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 054-457088, 054-457088
3 สมาคมพัฒนาเด็กและสตรี จ.พะเยา 480/2 หมู่17 ถนน ไฮเวย์ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 054-411350 3
แพร่
1 มูลนิธิคนพิการ 144 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 054 533-500  ต่อ 2103
2 มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ 34/21 ซอยตรอกศูนย์การค้าตลาดอรทัย ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 0-5451-1855
แม่ฮ่องสอน
1 มูลนิธิเพื่อพัฒนาแม่ฮ่องสอน 51/2  หมู่ที่ ๑  ถ.ชำนาญสถิตย์ ต.จองคำ  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000 053 611911
2 ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถนนผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 48000 053 612 140
ลำปาง
1 มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ 25/7 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 0-5422-7581 0-5422-3723
2 กลุ่มประสานงานเพื่อการพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง 16 ซอย 2 ชุมชนค่ายทหาร ถนนลำปาง – งาว ตำบลพิชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง 0 5422 8027 / 0 1960 0803 0 5422 8027
3 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนจังหวัดลำปาง สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง สำนักงานอัยการจังหวัดลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบลหัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 054- 217100-138
4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม 155/3 หมู่ 7 ตำบลล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 0 5429 1212 0 5429 1212
ลำพูน
1 โครงการสตรีและเยาวชนลำพูน 84/1 หมู่ 7 ตำบลแม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0 5357 2431 / 0 5352 0211 0 5352 0211
2 เครือข่ายแม่หญิงล้านนา 123 หมู่ 2 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 0 5352 1402 0 5357 2315
3 โครงการสนับสนุนเครือข่ายแรงงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน 14/7 หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 0 5355 4 565
4 โครงการปฏิรูปการเกษตรและพัฒนาชนบท จังหวัดลำพูน 6/1 หมู่ 7 บ้านทุ่งยาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 0 9552 7254
5 สมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูน 9 ถนนรกแก้ว ตำบลในเมือง  อ.เมือง จ.ลำพูน 053 561 137
อุตรดิตถ์
1 ชมรมผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ถนนฤดีเปรม ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-444288, 055-416454, 086-0821469
2 มูลนิธิชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในอุปถัมภ์พระอาจารย์ยันตะอมโรภิกขุ 38 ร.พ.อุตรดิตถ์ ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-412162, 089-8607315
3 ชมรมผู้สูงอายุตำบลร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ หมู่1 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190 087-1998466, 089-8595419
4 ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลน้ำปาด วัดชุมพล ม.4 ถนนเพชรานุรักษ์ ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 055-481029, 081-8991298
5 ชมรมผู้สูงอายุตำบลหาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ หมู่ 5 ต.หาดปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53000 055-414849
6 ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ้านโคน สถานีอนามัยตำบล บ้านโคน ม.1 ตำบลบ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 055-455078
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กาฬสินธุ์
1 สมาคมวัฒนธรรมผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลาการเปรียญวัดสว่างคงคา ถ.อนรรคนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 043 821 113 043 821 113
2 สมาคมเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิสูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่29/1  ถ.บุญกว้าง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  46000 089 944 8170 089 944 8170
3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้สูงอายุ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตึกภาวนาพุทโธ  ชั้นสอง  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ถ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์  46000 043 811 1434 043 811 1434
4 ชมรมผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสสวัสดิการทางสังคม เลขที่115  ม.12 ต.หนองกุงศรี  อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์  46220 081 320 4565 081 320 4565
5 สมาคมคนตาบอดกาฬสินธุ์ เลขที่79  ซ.คำผลพัฒนา  ถ.บุญกว้าง  ต.บลกาฬสินธุ์ อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000 043 820 832 043 820 832
6 มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น  สาขากาฬสินธุ์ เลขที่99  ม.5  ต.บลหนองห่าง  อ.กุฉินารายณ์   จ.กาฬสินธุ์  46110 043 348 054 043 348 054
ขอนแก่น
1 มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่214 ม.10 ถ.มะลิวัลย์  ต.บ้านเป็ด  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 043 242 098 043 242 098
2 มูลนิธิข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น วัดศรีจันทร์  ถ.ศรีจันทร์  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 043 222 571 043 222 571
3 สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น วัดศรีจันทร์ ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043 222 571 043 222 571
4 มูลนิธิกุหลาบ –ประยูร  มูลกะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40000 043 332 334 043 332 334
5 สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น วัดหนองแวง  ถ.กลางเมือง  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 043 360 804 043 360 804
6 สมาคมครู ผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  ต.เมืองพล  อ.พล  จ.ขอนแก่น 40120 043 414 761 043 414 761
ชัยภูมิ
1 มูลนิธิพระฤทธิฦาชัย เลขที่59 ม.2 ถ.รุ่งเรืองศรี ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์  จ.ชัยภูมิ  36160 044 859 457 044 859 457
2 มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ เลขที่12  ถ.บรรณาการ  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ 36000 044 811 444 044 811 444
3 สมาคมคนตาบอดจังหวัดชัยภูมิ เลขที่244/118 หมู่บ้านราชพฤกษ์  ม.7 ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000 044 817 948 044 817 948
4 ชมรมครูอาวุโสคุรุสภาจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจ.ชัยภูมิ ถ.บรรณาการ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  36000 044 812 661 044 812 661
5 สหกรณ์ปศุสัตว์ชัยภูมิ เลขที่94/1 ม.6  ถ.ชัยภูมิ- นครสวรรค์ ต.ตลาดแว้ง   อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 36170 044 839 766 044 839 766
นครพนม
1 ศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนประจำจังหวัดนครพนม เลขที่18 ต.หนองแสง  อ.เมือง  จ.นครพนม   48000 042 512 020 042 512 020
2 กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่270  วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม อาคาร1 ชั้น2 ถ.เฟื่องนคร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม  48000 042 516 284 042 516 284
3 ชมรมคนตาบอดจังหวัดนครพนม เลขที่360 ถ.ศรีเทพ  ต.ในเมือง   อ.เมือง   จ.นครพนม  48000 042 512 321 042 512 321
มหาสารคาม
1 ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุอำเภอกันทรวิชัย เลขที่150  หมู่ที่3   ต.โคกพระ   อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  44150 043 744 388 043 789 110
2 ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เลขที่449/21  ถ.นิกรศรัทธา   ต.ตลาด  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม 44000 043 777 351 043 777 351
3 มูลนิธิอรุณเรือง เลขที่101  หมู่ที่10  บ้านใคร่นุ่น  ต.ท่าขอนยาง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150 086 228 8238 086 228 8238
4 มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม เลขที่277 ม.8  ต.แวงน่าง   อ.เมือง   จ.มหาสารคาม   44000 043 722 524 043 722 524
5 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอบรบือ – กุดรัง เลขที่282/6 ม.1  ถ.สุขาภิบาล ๕   ต.บรบือ  อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม  44130 043 770 330 043 770 330
6 ชมรมภูมิปัญญาอีสานจังหวัดมหาสารคาม เลขที่3ซ./63 ถ.นครสวรรค์  ต.ตลาด  อ.เมือง จ.มหาสารคาม  44000 043 743 008 043 743 008
มุกดาหาร
1 มูลนิธิพระครูวิธูรธรรมาภรณ์ 50 ถนนสำราญชายโขงใต้ ต.ในเมือง  จ.มุกดาหาร  49000 089 840 8383 089 840 8383
2 มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านค้อ โรงเรียนบ้านค้อ  ม.2 ถ.หนองเอี่ยน – บ้านเหล่า ต.บ้านค้อ  อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 081 965 0619 042 684 200
3 ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนประจำจังหวัดมุกดาหาร เลขที่89 ถ.สมุทรศักดารัก ต.สีบุญเรือง  อ.เมือง จ.มุกดาหาร  49000 085 011 1035 042 612444
ยโสธร
1 มูลนิธิสุขวิทยากร เลขที่106-108 ถ.วารีราชเดช ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.ยโสธร  35000 045 714 101 045 714 101
2 มูลนิธิสามัคคีวัฒนา โรงเรียนเทศบาล2 สามัคคีวัฒนา  ถ.ประชาสัมพันธ์   ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 045 711 503 045 711 503
3 เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ศาลากลางจ.ยโสธร  ถ.แจ้งสนิท  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 045 724 986 045 724 986
ร้อยเอ็ด
1 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ดต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 081-3803897 043-556001–8
2 องค์กรบ้านเกื้อรัก สาขา 59 จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดวิมลนิวาส ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  083-1490008 085-0008069
3 ชมรมเยาวชนเกษตรร้อยเอ็ดอาสา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรีจ.ร้อยเอ็ด 087-8550011 043-569117
4 ชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น 71 ถ.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ดจ.ร้อยเอ็ด 45000  085-7616292 043-512805
เลย
1 มูลนิธิสร้างสรรค์ค์ชีวิตเด็กและเยาวชน เลขที่206  ม.2  ถ.เลย– อุดร ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง จ.เลย  42130 042 841 407 042 841 407
2 มูลนิธิสว่างคีรีบูชาธรรม เลขที่80/14  ถ.เลย –ด่านซ้าย  ต.กุดป่อง  อ.มือง จ.เลย  42000 042 861 446 042 861 446
3 สมาคมพ่อค้าจังหวัดเลย เลขที่17/19  ถ.พาณิชย์พัฒนา ต.กุดป่อง  อ.เมือง  จ.เลย  42000 042 811 299 042 811 299
4 คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเลย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ศาลากลางจ.เลย (หลังใหม่)ชั้น4 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 042 811 773 042 811 773
สกลนคร
1 ศูนย์สังคมพัฒนามิสซังท่าแร่ – หนองแสง เลขที่41  ม.8 ถ.สกลนคร – นครพนม  ต.ท่าแร่  อ.เมือง   จ.สกลนคร   42230 042 751 192 042 751 192
2 ชมรมผู้สูงอายุอำเภอโพนนาแก้ว สสอ.โพนนาแก้ว ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 042 707 000 042 707 000
3 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านเพีย เลขที่59 หมู่ที่6 ต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 042 793 185 042 793 185
สุรินทร์
1 สมาคมสภาเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์  ถ.หลักเมือง  ต.ในเมือง  จ.สุรินทร์  32000 086 879 8270 086 879 8270
2 มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย เลขที่140/45  หมู่ที่13  ถ.สุรินทร์ – ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์  32000 044 521 105 044 521 105
3 มูลนิธิการแพทย์แผนไทยจังหวัดสุรินทร์ เลขที่7 ถ.กรุงศรีนอก  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044 518 402 044 518 402
4 มูลนิธิปัญญาวุฒิสุนทร เลขที่266  หมู่ที่6  ต.สวาย  อ.เเมือง จ.สุรินทร์  32000 044 546 580 044 546 580
5 มูลนิธิศรีบุรินทร์เพื่อการพัฒนา เลขที่150/56 หมู่ที่16 ถ.สุรินทร์ – ลำชี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 044 539 328 044 539 328
ศรีสะเกษ
1 มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัดมหาพุทธาราม เลขที่167  ถ.ขุขันธ์  ต.เมืองเหนือ  อ.จังหวัดศรีสะเกษ  33000 045 622 882 045 622 882
2 พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่167  วัดมหาพุทธาราม ถ.ขุขันธ์  ต.เมืองเหนือ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ 33000 045 622 882 045 622 882
3 มูลนิธิคณะสงฆ์อำเภอห้วยทับทัน เลขที่67  ม.1   วัดศรีห้วยทับทัน  ถ.ห้วยทับทัน- หนองสิมน้อย  ต.ห้วยทับทัน  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ  33210 045 611 026 045 611 026
4 มูลนิธิจำนงค์ โพธิสาโร เลขที่186  ม.8  ต.หนองหญ้าลาด  อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ 33110 045 661 613 045 661 613
5 มูลนิธิพระเทพวรมุนี (เสน ปญญาวชิโร) เลขที่167  ถ.ขุขันธ์  ต.เมืองเหนือ  อ.เมืองศรีสะเกษ  จ.ศรีสะเกษ  33000 045 622 455 045 622 455
หนองคาย
1 สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดหนองคาย เลขที่222  ม.1 ถ.พนังชลประธาน  ต.กวนวัน อ.เมือง  จ.หนองคาย 43000 042 465 781 042 465 781
2 สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย ม.3  ถ.มีชัย ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.หนองคาย   43000 042 412 379 042 412 379
3 บ้านพักใจหนองคาย เลขที่ 801/3  ซ.ชัยภูมิ1 ถ.ประจักษ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042 412 204 042 412 204
หนองบัวลำภู
1 มูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ เลขที่106  ม.7  ต.เมืองใหม่  อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลำภู  39180 042 353 443 – 5 042 353 443 – 5
2 สมาคมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เลขที่80  ม.12 ซ.บ้านทุ่งโปรงพัฒนา  ต.กุดจิก อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู  39000 086 856 8587 086 856 8587
อุดรธานี
1 มูลนิธิอิสานพัฒนา เลขที่36  ม.2  ต.เมืองเทีย อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี  41250 042 293 507 042 293 507
2 มูลนิธิสตรีราชินูทิศ เลขที่103 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042 244 415 – 6 042 244 415 – 6
3 บ้านพักใจอุดรธานี เลขที่211/2 ม.8 ถ.อุดร-หนองสำโรง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 042 223 884 042 223 884
4 สมาคมผู้สูงอายุจังหวัดอุดรธานี เลขที่33 โรงพยาบาลอุดรธานี อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 089 401 0780 089 401 0780
5 มูลนิธิชาวอุดรร่วมใจต้านภัยเอดส์ เลขที่549 ถ.โพศรี (เจริญโฮเต็ล) อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 081 996 0961 081 996 0961
อุบลราชธานี
1 ชมรมผู้สูงอายุวัดบ้านหนองปลาปาก เลขที่170/2  ม.18  ซ.วรรณวิทยา  ต.ขามใหญ่  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 045 311 837 045 311 837
2 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน เลขที่49 ม.9  ต.ขี้เหล็ก อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 34260 045 313 707 045 313 707
3 มูลนิธิวัดมณีวนาราม สำนักงาน  วัดมณีวนาราม  ถ.หลวง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 045 255 491 045 255 491
อำนาจเจริญ
1 ศูนย์เพื่อนหญิงอำนาจเจริญ เลขที่35  ม.11  ถ.อเนกอำนาจ ต.บุ่ง  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ  37000 045 511 207 045 511 207
2 สมาคมคนพิการจังหวัดอำนาจเจริญ เลขที่159  ม.2   ถ.ชยางกูร ต.ไก่คำ  อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ   37000 081 760 2730 081 760 2730
จังหวัด ลำดับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
จันทบุรี
1 บ้านเด็กทรงคุณ 15/25 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-311106 , 017238380 039-311106
2 บ้านเด็กพระคุณ 15/25 เทศบาล 2 ตำบลวัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 0 3945 7979 , 0 3931 1106 0 3945 7983
3 มูลนิธิรักษ์ไทย (สำนักงานจันทบุรี) 3/60-61 หมู่9 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 0 3930 1637 , 0 3930 1749 0 3930 1749
4 สมาคมอนุรักษ์พิทักษ์เจ้าหลาว โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว หมู่ที่ 6 ต.คลองขุด  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 039-369191
5 ชมรมส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์เสื่อกกจันทบุรี 6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 039 450 587
6 สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี 54/5 หมู่ 10 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22170 0-3943-7269
7 สมาคมคนพิการจังหวัดจันทบุรี (เคลื่อนไหว) เลขที่ 1212/21 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 039-312552
ชลบุรี
1 ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรภาค 2 กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ตำบลบ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 0-3822-3815 0-3822-3815
2 สมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทย 77/184 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 085-141-7785
3 มูลนิธิซิสเตอร์ 417/64-65 หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 033-035-367
4 ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชน สตรี และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธร ภาค ๒ จังหวัดชลบุรี กองกำกับการสืบสวน 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ตำบลบ้านสวย อ.เมือง จ.ชลบุรี 038 276 726
5 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 440  หมู่ที่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ    อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์   20260 038 – 716 247-9 (038) 716 542
6 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง 61 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 038-241373, 038-241492 038-240879
7 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา 384  หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี    รหัสไปรษณีย์  20150 (0) 3842 3468, (0) 3841 6426 (0) 3841 6425, (0) 3871 6204
ตราด
1 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด 205 ม.2 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 039-531910
2 ชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดตราด 108 ซ.ห้องไผ่สีสุก โรงพยาบาลตราด ถ.สุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 039-531765 039-52014
3 กลุ่มเครือข่ายชุมชนต่อต้านยาเสพติด ตำบลเทพนิมิต หมู่ 2 65 หมู่ 2, ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด, 23150 089 095 5382
4 ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดตราด 2/8 อาคารพระราชเขมากร ซ.วัดไผ่ล้อม ถ.เนินตาแมว ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 039-524200, 039-524200
ระยอง
1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกเสือชาวบ้านอำเภอแกลง 36/1 ก ถนนสุนทรภู่ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง 2111 0-3867-4655
2 คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 1/1 ซ. คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0-3868-5480 0-3869-1548
3 สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง21150 0-3869-4101-2 0-3869-4103
4 องค์กรเพื่อการพัฒนาชุมชนระยอง 3/32 ม.2 ถ.เชิงเนินอนุสรณ์ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 038-617368, 086-3678981 038-874354
ฉะเชิงเทรา
1 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัด ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 0-3851-6117, 0-3853-5387 0-3851-1634
2 ชมรมผู้สูงอายุตำบลบางเกลือ อนามัยบางเกลือ   หมู่ที่ ๒  ตำบลบางเกลือ  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  24000 081 940 1758
3 สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 571  หมู่ที่ 14 ถนนสนามชัยเขต  -พนมสารคาม ตำบลคู้ยายหมี  อำเภอสนามชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์  24160 038 597 885
4 ศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 134  ถนนเทพคุณากร  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  24000 038 513 951
5 ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา 156  ถนนมรุพงษ์    ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา   รหัสไปรษณีย์  24000 038 814 273, 081 453 1575
6 มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการบ้านบางปะกง 70 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิทสายเก่า อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130 0-3852-8290 0-3852-8291
ปราจีน
1 มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย  ในนามคามิลโลโซเซียล เซ็นเตอร์ ๒๔๐  หมู่ที่ ๒   ตำบลโคกปีบ    อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๙๐ 0-3721-0204-6 0-3721-0207
2 มูลนิธิสัจจธรรมในนามศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนปราจีนบุรี ๔/๒๒ ซอย  ๓  ถนนเทศบาลดำริ   ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๒๕๐๐๐ 02 454 4975
สระแก้ว
1 สมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 9 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาไหล  อ.เมือง จ.สระแก้ว 0-367-12668
2 มูลนิธิอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดสระแก้ว ๖๑๙   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง   จังหวัดสระแก้ว   รหัสไปรษณีย์   ๒๗๐๐๐ 037 425 141
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กาญจนบุรี
1 มูลนิธิเมตตาศิษย์ 5/6 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034 511 124 034 511 124
2 หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ตึกองค์การบริหารส่วน ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034 512 357 034 512 357
3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ 8/8 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-564517 034-564517
ตาก
1 เครือข่ายผู้ติดเชื้อHIV/AIDS  จังหวัดตาก เลขที่446 หมู่ที่2 ถ.แม่สอด–แม่ระมาด ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 055 546 646 055 546 646
2 มูลนิธิตากร่วมใจสงเคราะห์ เลขที่4/195 ถ.เทศบาล6 ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63110 055 517 475 055 517 475
3 มูลนิธิ  สม – ชาลี อุทิศ เลขที่211 หมู่ที่5 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก 63110 055 549 173 055 549 173
4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์จังหวัดตาก เลขที่129 หมู่ที่5 ถ.แม่สอด – แม่ระมาด ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 087 205 8722 087 205 8722
ประจวบคีรีขันธ์
1 มูลนิธิวัดประธานสนธิ ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่209 หมู่11 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 086 856 8587 086 856 8587
2 สมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่5/115 ม.บ่อนไก่ ต.หัวหิน  อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 086 901 2422 086 901 2422
3 มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการไร้ที่พึ่งสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่202/11 หมู่ที่16 ถ.เพชรเกษม  ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 032 554 388 032 554 388
4 สหมิตรวิทยาคมมูลนิธิ เลขที่67 หมู่ที่3  ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 032 671 034 032 671 034
เพชรบุรี
1 ศูนย์ประสานงานองค์การภาคเอกชนประจำจังหวัดเพชรบุรี สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.เพชรบุรีถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000 032 426 091 032 426 091
2 มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุณี เลขที่196 วัดมหาธาตุวรวิหาร ถ.ดำเนินเกษม ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032 400 357 032 400 357
3 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบุรี เลขที่99/9 หมู่ที่6 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000 032 417 070 – 9 032 417 070 – 9
4 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนคงคาราม เลขที่117 ถ.เขาบันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032 461 754 032 461 754
5 ชมรมผู้สูงอายุตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เลขที่96 มู.ที่3 ต.กลัดหลวง  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี  76130 032 458 189 032 458 189
6 สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี เลขที300 ถ.ราชวิณี ตำบลคลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000 032 425 557 032 425 557
7 กลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี เลขที่53 ม.1  ถ.แก่งกระจาน  ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 032 459 222 032 459 222
ราชบุรี
1 สมาคมคนตาบอดจังหวัดราชบุรี เลขที่106 ถ.ราษฎรยินดี ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 032 326 415 032 326 415
2 มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา เลขที่84  ม.2  ถ.ท้าวอู่ทอง  ต.ปากท่อ  อ.ปากท่อ  จ.ราชบุรี 70140 032 281 058 032 281 058
3 ศูนย์บริการผู้สูงอายุตำบลดอนกรวย เลขที่129 ม.4   ซ.วัดสนามไชย ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  70130 032 346 469 032 254 350
4 มูลนิธิซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ เลขที่4/11  หมู่ที่12  ต.สวนกล้วย  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  70110 032 221 816 032 221 816
5 ศูนย์บริการผู้สูงอายุในวัดโดยชุมชนวัดบางแพใต้ เลขที่142 หมู่ที่3  ต.บางแพ   อ.บางแพ  จ.ราชบุรี    70160 081 943 6497 081 943 6497
6 ชมรมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดราชบุรี บริเวณมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี ถ.วรเดช  ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 032 337 620 032 337 620
7 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ราชบุรี ศาลากลางจ.ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 032 337 620 032 337 620
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กระบี่
1 มูลนิธินายศรีผ่อง –นางกี่   ภูเก้าล้วน เลขที่53-49 ถพัฒนา ต.ปากน้ำ อำเภอเมือง จ.กระบี่ 81000 075 611 763 075 611 763
2 มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจ.กระบี่ ถนนคงคา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075 630 508 075 630 508
3 สมาคมชาวสวนยางจังหวัดกระบี่ สำนักงานเกษตรจ.กระบี่ ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 075 611 784 075 611 784
ชุมพร
1 พุทธสมาคมจังหวัดชุมพร เลขที่200  ม.5  ซ.วัดชุมพรรังสรรค์  ถ.นวมินทร์ร่วมใจ ต.นาทุ่ง  อ.เมือง  จ.ชุมพร  86000 077 502 242 077 502 242
2 มูลนิธินวมนุษยธรรม เลขที่45  ม.2 ต.ปากทรง  อ.อพะโต๊ะ จ.ชุมพร  86180 077 520 955 077 520 955
3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ  จำกัด เลขที่172 ม.15 ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าแซะ  อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร  86140 077 599 186 077 599 186
4 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์นิคมท่าแซะ เลขที่50 ม.13 ถ.ประวัตินิคม ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 077 599 019 077 599 019
นครศรีธรรมราช
1 มูลนิธิยกเต้งอุทิศ เลขที่45  ม.4  ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 80160 075 375 536 075 375 536
2 มูลนิธิมหาชัยสามัคคี เลขที่1  ม.4  ถ.นครฯ-นบพิตำ ต.ท่างิ้ว  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 075 377 426 075 377 426
3 มูลนิธิไลออนส์นครศรีธรรมราช เลขที่5  ถ.เทพราช  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075 356 537 075 356 537
4 มูลนิธิชัยสมรภูมิ เลขที่169  ถ.พัฒนาการคูขวาง  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075 341 948 075 341 948
5 มูลนิธิกลุ่มเกษตรทำประมงสิชล 182/2  ม.3 ต.สิชล  อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 075 536 324 075 335 093
นราธิวาส
1 มูลนิธิพระครูวิจารณ์สมณวัตร์ วัดบางนรา วัดบางนรา  ถ.ตรีรัตน์  ต.บางนาค  อ.เมือง   จ.นราธิวาส  96000 073 511 656 073 511 656
2 มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส เลขที่123/2 ถ.สุขาภิบาล5 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 073 591 139 073 591 139
ปัตตานี
1 สมาคมชาวสวนจังหวัดปัตตานี เลขที่147/181  ม.6  ซ.ถาวร6 ถ.โรงเหล้าสาย ข  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  94000 073 335 087 073 335 087
2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ต.สะหริง  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  64000 073 349 215 073 349 215
3 มูลนิธิโรงเรียนจ้องฮั้ว เลขที่123  ถ.ปัตตานีภิรมย์  ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 073 333 703 073 333 703
4 ชมรมผู้สูงอายุเมืองปัตตานี เลขที่93  ถ.ยะรัง   ต.อาเนาะรู   อ.เมือง   จ.ปัตตานี   94000 073 349 374 081 698 5716
5 มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนอามานะศักดิ์ เลขที่28/4   ม.8  ซ.3 ถ.ยะรัง   ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี  94000 073 310 283 073 310 283
6 มูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี เลขที่186   ม.6   ถ. มอ– ปากน้ำ ต.รูสะมิแล   อ.เมือง จ.ปัตตานี  64000 073 348 911 073 348 911
พังงา
1 มูลนิธิธรรมศาสตร์พังงา เลขที่540  ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง  อ.เมือง จ.พังงา  82000 076 415 500 076 415 500
2 มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาอำเภอตะกั่วป่า ที่ว่าการอ.ตะกั่วป่า เลขที่36/41  หมู่ที่ ๑  ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา 82110 076 424 317 076 424 317
3 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานสาธารณสุขจ.พังงา ถ.เพชรเกษม  ต.ท้ายช้าง อ.เมือง  จ.พังงา  82000 076 411 169 076 411 169 ต่อ502
พัทลุง
1 มูลนิธิเพื่อสงฆ์อาพาธจังหวัดพัทลุง ณ วัดอินทราวาส  ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์   อ.เมือง จ.พัทลุง   93000 087 461 1089 087 461 1089
2 มูลนิธิวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ณ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  เลขที่150 ม.1  ต.ควรมะพร้าว อ.เมือง   จ.พัทลุง  93000 087 461 1089 087 461 1089
3 พุทธสมาคมจังหวัดพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง   จ.พัทลุง  93000 074 611 782 074 611 782
4 มูลนิธิวัดโคกคีรี เลขที่124  ซ.1   ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์    อ.เมือง จ.พัทลุง   93000 074 615 995 074 615 995
ภูเก็ต
1 สมาคมพิทักษ์เด็กภูเก็ต 80 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 076 276 396 076 276 396
2 สมาคมคนพิการทุกประเภท 1/2 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076 232 082 076 232 082
3 มูลนิธิสงเคราะห์คนชราภูเก็ต 132 หมู่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 076 260 446 – 7 076 260 446 – 7
4 มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต 34 ถนนพูนผล ตำบลตลาดหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 076 211 706 076 246 216
ระนอง
1 เครือข่ายธนาคารหมู่บ้านจังหวัดระนอง เลขที่14/28  ม.2   ต.บางนอน    อ.เมือง   จ.ระนอง   85000 084 837 2159 084 837 2159
2 มูลนิธิพัฒนาโรงพยาบาลระนอง เลขที่11  ถ.กำลังทรัพย์  ต.เขานิเวศน์  อ.เมือง จ.ระนอง  85000 077 812 630 – 3 077 812 630 – 3ต่อ 128
3 มูลนิธิระนองสงเคราะห์ เลขที่27/150-152   ม.5   ถ.เฉลิมพระเกียรติ  ต.บางริ้น  อ.เมือง  จ.ระนอง 85000 077 811 617 077 811 617
สตูล
1 มูลนิธิธรรมรังสี  สตูล เลขที่43 ถ.สถิตยุติธรรม  ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 074 730 569 074 730 569
2 มูลนิธิภูริโศภณ เลขที่24  วัดขนาธิปเฉลิม ถ.ศุลกานุกูล  ต.พิมาน อ.เมือง  จ.สตูล  91000 074 711 996 074 711 996
3 มูลนิธิฮิลาลเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม  สาขาสตูล เลขที่430 ม.2  ต.ฉลุง  อ.เมือง จ.สตูล 91440 074 736 020 073 334 138
สงขลา
1 สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ศาลากลางจ.สงขลา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด   ถ.ราชดำเนิน  ต.บ่อยาง อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 074 311 674 074 311 674
2 พุทธสมาคมจังหวัดสงขลา วัดแจ้ง  ถไทรบุรี ต.บ่อยาง  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา   90000 074 322 025 074 322 025
3 มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่161  ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง  อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074 338 100 074 338 100
4 ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เลขที่439/9   ม.2 ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา 90100 074 333 755 074 333 755
5 สมาคมแพทย์แผนไทยหาดใหญ่ เลขที่12  ถ.สัมพันธ์พัฒนา ต.หาดใหญ่  อ.หาดใหญ่   จ.สงขลา   90110 074 258 520 074 258 520
6 ชมรมอาสาคลายทุกข์จังหวัดสงขลา เลขที่3  ซ.20  ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  90110 074 362 362 074 362 362
สุราษฎร์ธานี
1 พุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่138/5 ม.2 ซ.วัดกลางใหม่ ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 85000 077 281 164 077 281 164
2 มูลนิธิโสภณเจตสิการาม วัดเวียง ม.4 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 077 431 071 077 431 071
3 มูลนิธิสิริวิชัย – กิจอนุสรณ์ เลขที่10  ม.3   ถ.รักษ์นรกิจ ต.เวียง  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี   84110 077 431 444 077 431 444
4 มูลนิธินักเรียนเก่าพุทธนิคม เลขที่ 280/2  ม.1  ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาดไชยา อ.ไชยา   จ.สุราษฎร์ธานี 84110 077 431 880 077 431 880
5 มูลนิธิวัดจำปา ม.5   ต.ทุ่ง   อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  ๘๔๑๑๐ 077 431 419 077 431 419
6 มูลนิธิเพชรวัฑฒนนุสรณ์ เลขที่ ๑๒๒  หมู่ที่ ๑  ซ.วัดศรีเวียง ต.เวียง  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  84110 077 431 440 077 431 440
7 ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียง สถานีอนามัยต.เวียง ม.1 ถ.ไชยา-โมถ่าย ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 077 432 044 077 432 044
ยะลา
1 มูลนิธิอาบูบักร์ เลขที่84   ม.3   ต.ตาเน๊าะปูเต๊ะ   อ.บันนังสตา จ.ยะลา   95130 073 283 042 073 283 042
2 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล เลขที่23/3 ม.2 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073 259 164 073 259 164

Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •