Shares
 • 32
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  32
  Shares

ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้
เพชรบูรณ์

จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพ โทรสาร
เชียงราย 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120  0-5372-3979 0-5372-3977-8
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 0537-7-6000 0 5377 6001
7 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 333 หมู่ 4 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย บ้านฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-152152 053-152151
9 มหาวิทยาลัยเชียงราย (เอกชน) 199 หมู่ 6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 053-170-331-3 053-170-335
10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 053-916000 053-917007
เชียงใหม่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 053-878038-50 053-498861-2
2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-21699 053-217143
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถนน ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  0-5341-2308 0-5541-2526-45
4 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนน.ซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 0-5324-1255,0-5385-1478 053-241983
5 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ ถนน.แก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  053-242484,053-243969  053-242484
6 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตธารแก้ว ถนน.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 053-400051,053-400370-2 053-400051
7 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 169 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด บ้านเหมืองง่า ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 0-5381-9999 0-5381-9998
8 มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 0-5320-1800-4 0-5320-1810
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 0-5322-1576, 0-5389-2780 0-5321-3183
10 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 68/1 ถ.สนามกีฬา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 0-5322-3163 , 0-5322-3270 0-5321-3269 , 0-5321-1446
น่าน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 054-710259 054-771398
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน 9 หมู่ 3 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 054-718-925 054-718-926
แพร่ 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่ เฉลิมพระเกียรติ 17 หมู่ 3 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 054-648593-5 054-648596
2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 111 หมู่ 5 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 054-646273, 054-646585 054-646585 ต่อ 502
3 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตเมืองแพร่ 167 หมู่ 6 ถ.จรูญลองรัตน์ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150  054-584-094 054-584-094
แม่ฮ่องสอน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 236 หมู่ 3 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000  0-5361-3263 0-5361-3264
ลำปาง 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ศูนย์ลำปาง 248 หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190  0-5426-8701-8 0-5426-8701 ต่อ 5119
2 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  119 หมู่9 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 054-241012-4, 241016, 241020 054-241018, 054-241019
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  200 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 054-342547-8 054-342547-8
4 มหาวิทยาลัยเนชั่น 444 ต.พระบาท ถ.วชิรวุธดำเนิน อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 054-820099 054-820099
5 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง 173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 054-811603, 054-811604 054-811602
6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง 398 หมู่ 15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 0-5421-8311 0-5422-1456
ลำพูน 1 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 197 หมู่ 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180 053-559297 053-559297
อุตรดิตถ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์  0-5541-1096 0-5541-1296
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กรุงเทพมหานคร
1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02-3108000 02-3108022
2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 02-6495000 02-2584007
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ) 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 0-2623-6115-21 0-2225-7258
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 02-215-0871-3 02-215-4804
5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 02-579 0113 02-942 8500-11
6 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 131/ 6 ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 02-244 3846–7
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 0-2427-0039, 0-2470-8000 0-2427-8412
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 02-555-2000 02-587-4350
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200 02-613333, 05426 8701
10 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 02 244 5000
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0-2942-6900
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 172 ถนนอิสรภาพ แขวง วัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 02-890-1801-9,02-466-9000
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 02-4737000
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 1022 02-544-8456
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-160-1000 , 02-160-1111 , 02-160-1023 02-160-1010
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 0-2287-9600, 0-2286-3991-5 0-2286-3596
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 02-665-3777, 02-665-3888
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 264 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 02-226-5925-26 , 02-222-2814 02-226-4879
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง 86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 02-623-8790-99 02-223-4014
20 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110 02-350 3500-99 02-2401516
21 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 02-800-6800-5 02-800-6806
22 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 489 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 02172 9888 0 2172 9620
23 มหาวิทยาลัยเกริก 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 02-552-3500-9, 02-970-5820 02- 552 -3513
24 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 02-320-2777 02-321-4444
25 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 02-904-2222 02-904-2200
26 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1124/1-2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02 9387058-65
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 02988-3655 02988-4031
28 มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพ 0-2809-0823-27 0-2809-0832
29 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กทม 10210 02-954-7300
30 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่ 6/999 ซ.พหลโยธิน 52 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 02-9727200 02-9727751
31 มหาวิทยาลัยเนชั่น บางนา 1854 ถนนบางนาตราด (กม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 0-2338-3757 0-2338-3777
32 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 306 ซ.ลาดพร้าว 107 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2375-4480-6 0-2375-4489
33 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 0 2561 2222, 0 2579 1111 0 2561 1721
34 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 และชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 0 2298 0181-3 02 298 0185
35 มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 0-2867-8088, 0-2868-6000 0-2457-3982, 0-2467-3174
36 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126 / 1 ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 02-697-6000, 1141 02-276-2126
37 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ซอย รามคำแหง 24 รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02 300 4543 02300 4563
38 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 19/1 ถนนเพชรเกษม (ติดซอยเพชรเกษม 106) เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160 02-8074500 – 27 ต่อ 190,192 02-8074528 – 30
39 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพฯ 430 ถนนพิษณุโลก แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 02-280-8243-6 02-280-8247
กำแพงเพชร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 055-706-555 055-706-518
นครนายก 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 0-2649-5000 0-3732-2616
นครปฐม
1 มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 02849-6000
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 0 3410 9300 0 3426 1048
3 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 0-3425-3843-44 0-3425-5099
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 0-3428-1053-6
5 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 248 ม.1 ถ.ศาลายา -นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 02 -444 – 6000
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ถนน พุทธมณฑล สาย5 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 02-441-6000 , 02-889-4585-7 ต่อ 2001 02-441-6099
7 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 144 ม.7 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 034-229480 0-3422-9499
นครสวรรค์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-219-100 – 29 056-882-522 – 23
2 มหาวิทยาลัยภาคกลาง 932/1 หมู่ 9 ถนนสายเอเชีย ต.นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 0-5622-3578-9 0-5622-1690
3 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 13/1 หมู่ 6 ต.หนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240 056-334236 056-334719
นนทบุรี 1 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 02-432-6101 02-432-6107
ปทุมธานี
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180  0-2529-0674-7 0-2529-2580
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 0-2549-4990-2 0-2549-4993
3 มหาวิทยาลัยชินวัตร 99 หมู่ 10 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 02-599 0000 กด 2 02599 3351
4 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 02-979-6999
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 02564 4440-59
6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120 0 2902 0250-99 0 2516 8553
7 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2577-1028
8 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 59 ม.2 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 02-5331000 02-5331020
9 มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 0-2997-2222 ต่อ 3422,3415 0-2997-2222 ต่อ 3423
พระนครศรีอยุธยา
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 6 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 03527 6555 – 9 03532 2076
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 035 709 103 035 709 105
พิษณุโลก
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 055 961000 055 961103
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 0-5526-7000-5 0-5526-7058
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 52 หมู่7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 0-5529-8438 0-5529-8440
4 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 693 ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก 65000 0-5530-3411, 0-5530-3274
เพชรบูรณ์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 056-717100
ลพบุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0-3642-7485 0-3642-2610
สมุทรปราการ
1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 18 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 0-2312-6300-79 ต่อ 1711-1718 0-2312-6237, 0-2312-6412
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 59/1 ม.14 ซ.เทศบาลบางปู 119 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 0-2325-2010 – 7 0-2325-2011
สุพรรณบุรี
1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขยสุพรรณ 57 หมู่ 2 ถ.สุพรรณบุรี – ป่าโมก ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 035-969-620-23 035-969-635
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตอู่ทองทวารวดี 95 หมู่1 ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี72220 035-969-652
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเดิมบางนางบวช 149 หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 035-515 507 035-515 507
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 035-521-260 หรือ 0-2942-8500-11 ต่อ 2560, 2561
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 0 3554 4301 – 3 0 3554 4299 – 300
สระบุรี 1 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (มวกเหล็ก) 195 หมู่ 3 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 036-720777 036-720777
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กาฬสินธุ์ 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 4623 043-602-055 043-602-044
ขอนแก่น
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ ต.นเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002 043-009700 043-009700
2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 199/19 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-222-959-61 043-226-823
ชัยภูมิ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 044-81511 044-815116
นครพนม 1 มหาวิทยาลัยนครพนม 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0-4253-2477-8 0-4253-2479
นครราชสีมา
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 0-4400-9009 0-4424-4739
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 0-4422-3000 0-4422-4070
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา 744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 0-4423-3000 0-4423-3052
4 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 0-4420-3778-84 0-4420-3778-84
บึงกาฬ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 285 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 042-492847 042-492848
บุรีรัมย์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 0-4461-1221, 0-4461-7589 0-4461-2858
2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ 123 หมู่ 11 ถ.เลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-613130, 085-8023737 044-613130
มหาสารคราม
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 0-4375-4333 ต่อ 1234, 1280 0-4375-4235
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 043-722118-9 043-722117
มุกดาหาร 1 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร อาคารเทพรัตน์คุรุปการ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 042-615-177 042-615-177
ร้อยเอ็ด 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 113 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 043-556001-8 043- 556009
เลย 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 0-4280-8000 0-4281-3060
สกลนคร
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 042-970021 042-970022
2  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 59 หมู่ 1 ถนน ปวรอ.366 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 042-725000
สุรินทร์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 หมู่ที่ 1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 0-4471-3892 0-4471-3892
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 145 ม.15 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 044-153062 044-520764
ศรีสะเกษ
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 0-4564-3600 0-4564-3606-7
2 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 09-00381929
หนองคาย 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 042-415600 042-415699
อุดรธานี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 0-4221-1040-59 0-4224-1418
อุบลราชธานี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2 ถนนราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 045-352000-29 045-352129
2 มหาวิทยาลัยราชธานี 261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 045-319900 045-319911
อำนาจเจริญ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 259 ม.13 ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 0-4552-3211 0-4552-3211
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
จันทบุรี
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-319111-3 ต่อ 0 039-471069
2 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170 039-310000 039-310128
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 131 หมู่ 10 ตำบล พลวง อำเภอ เขาคิชฌกูฎ จังหวัด จันทบุรี 22210 0-3930-7261-4 0-3930-7268, 0-3930-7274
ฉะเชิงเทรา 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 0 3850 0000 0 3881 0337
ชลบุรี
1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 0-3835-4580-4 0-3835-1169, 0-3835-1169
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 03-8358-201 ต่อ 8622 03-8358-210
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา 39/4 หมู่ 5 ต. โป่ง อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150 038 259 050 55
4 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20131 0-3810-2222 0-3839-0351
5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 0-3874-3690 ถึง 9 ต่อ 3197 0-3874-3700
6 มหาวิทยาลัยเอเชียน 89 หมู่ 12 ถนนทางหลวง 331 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 038-253-700
ปราจีนบุรี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 ม.21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 0 37 217-300 0 37 217-333
ระยอง 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 0 2 555-2000 02 587-4350
สระแก้ว 1 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 254 หมู่ 4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160 0-3726-1560 0-3726-1801
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กาญจนบุรี
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 หมู่ 4 บ้านพุพระ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 034-633227 – 8 0 3463 3224
2 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรี 199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 034-585-058 ถึง 75
3 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 600 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 035-651000 0-3565-1144
ตาก
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด 222 ม.7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 055-801661-2 055-801663
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000 055 51 5900 055 51 1833
ประจวบคีรีขันธ์
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษมกม.242ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 032-618-500 032-618-570
2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขัันธ์ 77110 032-522506-10 032-523017
เพชรบุรี
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 1 หมู่ที่ 3 ถนนชะอำ-ปราณบุรี ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 0-3259-4043-50 0-3259-4026-27
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 032-493-300-6 032-493-308
3 มหาวิทยาลัยเวบสเตอร์ 143 หมู่ 5 บ้านหนองโสน ตําบลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 76210 032 456 162 032-456-169
4 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 1458 ถนนเพชรเกษม ต.ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 02 769 4000 032 442 324
ราชบุรี
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 0 3226 1790-7 0 3226 1078
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 0-2470-9962
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
ชุมพร
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ 5 บ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170 077-544068
2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 17/1 หมู่ 6 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประเทศไทย 86160 077-506410 077-506425
ตรัง
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 0-7520-1712 0-7520-1709
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-7100 0-7431-7123
3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ตรัง 139 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 0 7522 1212–5 0 7522 1216
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000 0-7621-1959 0-7621-1778
นครศรีธรรมราช
1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 07567-3000, 07538-4000 07567-3708
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 075-392040 075-377440
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 109 ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ( หลังสถานีรถไฟไสใหญ่ ) หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 075 – 773131-2 075 – 773133
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240 08 6479 6840-1, 0 7548 9616 0 7548 9612
นราธิวาส 1 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 073-709030-58
ปัตตานี
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 0 7331 3928 – 45
2 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 0-7341-8614 0-7341-8615-6
พัทลุง 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 0-7460-9600
ภูเก็ต
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000 0-7621-1959 0-7621-1778
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 0-7627-6012, 0-7627-6013 0-7627-6002
สงขลา
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 40 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-7600
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 0-7426-0200-4 0-7432-4221
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-7100 0-7431-7123
4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7428-2000 0-7455-8941
5 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 074-200300-3 , 091-047-1906 0-7442-5467
สุราษฎร์ธานี
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 077-278-801 0-7735-5041
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100 077 913333 077 913348
3 มหาวิทยาลัยตาปี 45/45 ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 0-7720-4431, 0-7720-4432 0-7726-4225
 

 


Shares
 • 32
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  32
  Shares