Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

หน่วยงานราชการกลาง
ชื่อหน่วยงาน ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
สำนักนายกรัฐมนตรี
1 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์  0 2283 1270-84 โทรสาร 0 2281 4358
2 กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 618-2323 โทรสาร 02 618-2364, 02 618-2399
3 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 1166 โทรสาร
4 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1 ถนนพิษณุโลก, เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02 288 4319 โทรสาร
5 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนนครปฐม แขวงวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02 280 9000 โทรสาร 02 280 9000
6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 321 ถนน 1 ราชดำเนินนอก แขวง แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2281-7399 โทรสาร
7 สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 265 1000 โทรสาร 0 2273 9977
8 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02 629 8000 โทรสาร 0-2629-8056
9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2222-0206-9,0-2221-5306,0-2221-53130-2221-5344,0-2221-5376,0-2221-5395 โทรสาร 0-2226-6201,0-2226-3612
10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 25471000 โทรสาร 0 2547 1008
11 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-2280-4085 โทรสาร 0-2281-3938
12 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) 59 1 ถนน พิษณุโลก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2356 9999 โทรสาร
13 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ส่วนการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักแผนและการเงิน 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10310 โทรศัพท์ 0-2245-1847 โทรสาร
กระทรวงกลาโหม
1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2288 4000 โทรสาร
2 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (กห.) ศาลาว่าการกลาโหม ถ.สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2622 1972 โทรสาร
3 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) เลขที่ 127 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2501 666-20 โทรสาร
4 กรมราชองครักษ์  ถนนราชวิถี เเขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10303 โทรศัพท์ 0 2283 2700 โทรสาร 0 2283 2712
5 กองบัญชาการทหารสูงสุด โทรศัพท์ โทรสาร
7 กองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2280-2570 โทรสาร
8 กองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2418-0320 โทรสาร
9 กองทัพอากาศ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2534 6000 โทรสาร
กระทรวงการคลัง
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-126-5800 โทรสาร  02-273-9408
2 กรมธนารักษ์ ซอย อารีย์สัมพันธ์ สามเสน ใน, ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0 2273 0899 – 903 โทรสาร
3 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, ถนนพระราม 6, แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร, 10400 โทรศัพท์  0-2273-9024, 0-2273-9613-14 โทรสาร
4 กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทรศัพท์ 02-667-6000, 02-667-7000 โทรสาร
5 กรมสรรพสามิต  เลขที่ 1488 กรมสรรพสามิต ชั้น 4, ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร, 10300 โทรศัพท์ 02 241 5600 โทรสาร
6 กรมสรรพากร 90 อาคารกรมสรรพากร ชั้นที่ 22 – 23 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2617-3605-13, 0-2272-8018 โทรสาร 0-2617-3616
7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-298-5880-7 โทรสาร 02-279-8547
8 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 118/1 ทิปโก้ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์  02 265 8050 โทรสาร
9 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-273-9020 – 1 โทรสาร
10 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-298-5880-7 โทรสาร
กระทรวงการต่างประเทศ
1 สำนักงานรัฐมนตรี 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0 2203 5000 โทรสาร 02 643 5320, 02 643 5314
2 สำนักงานปลัดกระทรวง 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0 2203 5000 โทรสาร 0 2643 5272
3 กรมพิธีการทูต 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2643 5149 / 0 2203 5000 โทรสาร 02-6435151-52
4 กรมยุโรป 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 026435000 ต่อ 3228, 026253719 โทรสาร 02 643 5140
5 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 14243 , 14244 โทรสาร 02-643-5236
6 กรมสนธิสัญญา และกฎหมาย 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 643 5029 โทรสาร 02 643 5030
7 กรมสารนิเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 0 2643 5101, 02 643 5103 โทรสาร 02 643 5102
8 กรมองค์การระหว่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 643 5072 โทรสาร 02 643 5071
9 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 643 5126 โทรสาร 02 643 5127
10 กรมอาเซียน 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 643 5218 โทรสาร 02 643 5223
11 กรมเอเชียตะวันออก 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 643 5194 โทรสาร 02 643 5193
12 กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 443 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ 02 643 5062 โทรสาร 02 643 5054
13 กรมการกงสุล 123 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02 203 5000 -5 โทรสาร 02 203 5000
14 สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม อาคาร บี ชั้น 8 (ด้านทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ่งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0 2203 5000 โทรสาร 0 2203 5001
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6402-6 โทรสาร
2 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6402-6 โทรสาร
3 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6402-6 โทรสาร
4 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 255 ถนนราชวิถี  พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2306 8600 โทรสาร
5 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 22555850-7 โทรสาร 0 2651 6483
6 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2354 3388 โทรสาร 0 2354 3899
7 สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา 78/6 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2583 8426, 0 2584 6604 โทรสาร 0 2583 2888
8 การเคหะแห่งชาติ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0 2351 7777 โทรสาร
9 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0 2378 8300-9 โทรสาร 0 2378 8321
กระทรวงศึกษาธิการ
1 สำนักรัฐมนตรี 319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 22811015 โทรสาร 0 26286133
2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 22811015 โทรสาร 0 26286133
3 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2288 5511 โทรสาร 0 2282 9980
4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 319 วังจันทร์เกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2281 5555 โทรสาร 0 2282 0855
5 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0 2668 7110-24, 0 2668 7161-7 โทรสาร 0 2243 0083
6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2610 5200 โทรสาร 0 2354 5524-6
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0 2283 1500, 0 2283 1555 โทรสาร 0 2356 0746
2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0 2283 1500 โทรสาร 0 2356 0746
3 กรมพลศึกษา 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2214 0120 โทรสาร
4 กรมการท่องเที่ยว 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์  0 2219 4010-17 โทรสาร 0 2216 6906
5 การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0 2186 7111 โทรสาร 0 2186 7508
6 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2250 5500 โทรสาร 0 2250 5511
7 สถาบันการพลศึกษา 333 ต.หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0 3805 4235 โทรสาร 0 3805 4223
8 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 999 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-134-0521 โทรสาร 02-134-0522
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2281 5884, 0 2281 5955 โทรสาร
2 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 1020 โทรศัพท์ 02 281 5955, 02 281 5955, 0 2281 5884 โทรสาร
3 กรมชลประทาน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0 2241 0020, 0 2241 0029, 0 2241 0740, 0 2241 5655, 0 2241 0749 โทรสาร
4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2628 5240-59 โทรสาร
5 กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2562 0600-15, 0 2558 0150-5, 0 2940 6130-45 โทรสาร
6 กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2653 4444, 0 2653 4550-57 โทรสาร
7 กรมพัฒนาที่ดิน 2003/61 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2562 5100 , 1760 โทรสาร
8 กรมวิชาการเกษตร 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 0151-7 โทรสาร 0 2579 5248
9 กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2940 6080-89, 0 1579 0121-7 โทรสาร
10 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม เทเวศร์ พระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2281 1900, 0 2281 0102, 0 2281 0232, 0 2281 3095, 0 2281 2066, 0 2281 0122, 0 2281 0091, 0 2282 8729 โทรสาร 0 2282 6078
11 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก พระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0 2282 9004 โทรสาร 0 2281 0815
12 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 561 2277 โทรสาร 02 561 2096
13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2940 5550-1, 0 2940 5553-4, 0 2940 5556-9 โทรสาร
14 องค์การสวนยาง เลขที่ 79 หมู่ที่ 16 ตำบลช้างกลาง ช้างกลาง นครศรีธรรมราช 80220 โทรศัพท์ 0 7549 1570-2 โทรสาร 0 7549 1343, 339
15 องค์การสะพานปลา 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2211 7300 โทรสาร 0 2212 5899
16 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 160 อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี 18180 โทรศัพท์ 036-909-692,036-909-688,036-909-689 โทรสาร 036-909-688,036-909-689
17 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0 2433 2222 โทรสาร 0 2433 6490
18 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 101 ถนนย่านพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2279 2081-9 โทรสาร 0 2279 4097
19 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2579-7435 โทรสาร 0-2579-7235
กระทรวงคมนาคม
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-2283-3000 โทรสาร 0-2281-3959
2 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-2283–3000 โทรสาร 0-2281–3959
3 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2271-8888 โทรสาร 0-2271-8888
4 กรมการบินพลเรือน (กรมการขนส่งทางอากาศ) 71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2287-0320-9 โทรสาร 0 2286-3373
5 กรมเจ้าท่า (จท.) 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-22331311-8 โทรสาร 0-2238-3017
6 กรมทางหลวง 2/486 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2254-6668-76 โทรสาร
7 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เลขที่ 35 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2215-1515 โทรสาร 0-2215-5500
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2278 8671 โทรสาร 0 2278 8670
2 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2278 8500 โทรสาร 0 2298 5735
3 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2265-6500 โทรสาร 02-265-6511
4 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) 92 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2298-2000 โทรสาร 0-2298-5373
5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระรามหก ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8400-19 โทรสาร
6 กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-4292-3 โทรสาร 0-2940 5910
7 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0 – 2561 – 0777 , 0 – 2579 – 6666 โทรสาร
8 กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-6219500 โทรสาร
9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 5-9 อาคารรวมหน่วยราชการ บี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0-2141-1300 โทรสาร 0-2143-9242
10 กรมทรัพยากรน้ำ 180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2271 6000 โทรสาร
11 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทบ.) 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารบี ชั้น 9 ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02-141-6631-2 โทรสาร 02-143-8004-5
2 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สป.ทก.) 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-6747 โทรสาร 02-1438019
3 กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 ถ.สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2399-4566,0-2399-4568-74 โทรสาร
4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร
กระทรวงพลังงาน
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน อาคาร B ชั้น 25 ศูนย์ Energy Complex 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 0-2140-6056 โทรสาร 0-2140-6052
2 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน อาคาร B ชั้น 24 ศูนย์ Energy Complex 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 0-2140-6000 โทรสาร
3 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 21-22 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2794-3000 โทรสาร
4 กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) 555/2 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2794 4000 โทรสาร 0 794 4300
5 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 121/1-2 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2612-1555 โทรสาร 0-2612-1352
6 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2223-2593-9 0-2222-4102-9 โทรสาร 0-2225-3785
กระทรวงพาณิชย์
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-6832-3, 02-507-6854 โทรสาร 02-547-5287
2 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-7000 โทรสาร 02-547-5287
3 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DFT) 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2547-4771-86 สายด่วน 1385 โทรสาร 0-2547-4791-2
4 กรมการค้าภายใน 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2507-6111 โทรสาร 0-2547-5361
5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) 563 ถนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2528 7600 สายด่วน 1570 โทรสาร
6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร) 563 ถนน นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2507-7444 โทรสาร 0-2547-5630
7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 44/100 ถ.นนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-507-7999 สายด่วน 1169 โทรสาร 0-2547-5657
8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2547-4621-25 สายด่วน 1368 โทรสาร 0-2547-4691
9 สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้า (tpso) 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2507 7895 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2507 7007
กระทรวงมหาดไทย
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย (สร.มท.) สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2222-8866 โทรสาร 0-2222-8866
2 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์ 0-222-1141-55 โทรสาร 0 2221 0823
3 กรมการปกครอง กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2221-0151-8 โทรสาร
4 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B ชั้น 5 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0-2141-6047 โทรสาร
5 กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารB ชั้น 1-6 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0-2141-5555 โทรสาร
6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (ปภ.) 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0-2243-0020-27,0-2241-7470-84 และ มท.55050-58 โทรสาร 0-2241-7466, 0-2241-7499
7 กรมโยธาธิการและผังเมือง เลขที่ 218/1 ถ. พระรามที่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เลขที่ 224 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000 โทรสาร
8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 0-2241-9000 โทรสาร
กระทรวงยุติธรรม
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0-2141-6435 โทรสาร 0-2143-9883
2 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม (สป.ยธ.) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารA เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 02 141 5128 โทรสาร
3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร A ชั้น 3 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 02-141-2817-18 โทรสาร 0-2143-9681
4 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร A ชั้น 3 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 02-141-2817-18 โทรสาร 0-2143-9681
5 กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 โทรศัพท์ 0-2881-4999 โทรสาร
6 กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4,6 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.10210 โทรศัพท์ 0 2141 4749 โทรสาร 0 2143 8824
7 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร B ชั้น 5) 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 21416470 โทรสาร
8 กรมราชทัณฑ์ (รท.) 222 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2967–2222 โทรสาร
9 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เลขที่ 128 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2831-9888 โทรสาร 0-2975-9888
10 สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) อาคารรวมหน่วยงานราชการ อาคารบี ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2141-3666 0-2141-3734 โทรสาร 0-2143-8933
11 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (CIFS) อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 8 ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0-2142-3491,0-2142-3492 โทรสาร 0-21430-9068
12 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 5 ซ.บุญชูศรี ถ.ดินแดง เขตพญาไท กท.10400 โทรศัพท์ 0-2247-0901-19 โทรสาร 0-2245-9350
13 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-502-6008 โทรสาร
14 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 422 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3700
กระทรวงแรงงาน
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2232-1467 โทรสาร 0-2248-4743
2 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-232-1262-4,1467 โทรสาร 0-2248-4743
3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2245-1707 โทรสาร 0-2248-4743
4 กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2247-9423 สายด่วน 1694 โทรสาร 0-2248-4743
5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2245-4310-4 , สายด่วน 1546 โทรสาร
6 สำนักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2956-2345 โทรสาร 0-2526-0658, 0-2525-2814
กระทรวงวัฒนธรรม
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม 666 ชั้น 15 – 23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 0-2422-8888 โทรสาร
2 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 666 ชั้น 15-23 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2422-8888 โทรสาร
3 กรมการศาสนา (ศน.) ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 15 – 16 เลขที่ 666 ถ. บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2422-8771- 8818 โทรสาร 0-2422-8777
4 กรมศิลปากร กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ กทม. 10200 โทรศัพท์ 0-2222-3569,0-2224-2050 โทรสาร 0-2222-0934
5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02 – 2470013 โทรสาร
6 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น 17 อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700 โทรศัพท์ 0-2422-8888 โทรสาร
7 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) 119/19 หมู่ 3 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024822171-75 โทรสาร 0 24822170
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ.พระราม6 แขวงสามเสนใน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-333-3701 โทรสาร 02-333-3836
2 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนน พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 โทรศัพท์ 0 2 333 3700 โทรสาร 0 2 333 3833
3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2201-7000-4 โทรสาร 0-2201-7466
4 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2596 7600 (อัตโนมัต) 0 2579 5230, 0 2562 0123 โทรสาร 0 2561 3013
5 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 3/4-5 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0 2577 5100 โทรสาร 0 2577 3658
6 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. / NSTDA) 111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-7000 Call Center 0-2564-8000 โทรสาร 0-2564-7001-5
7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2160 5432-7 โทรสาร 021605438
กระทรวงสาธารณสุข
1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/20 หมู่4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-1000 โทรสาร 0-2590-1320
2 กรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-6000 โทรสาร 0-2591-8339-45
3 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 25917007 โทรสาร 0 25917809
4 กรมสุขภาพจิต เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2149-5555-60 โทรสาร 0-2951-1369
5 กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-3000 โทรสาร
6 กรมอนามัย 88/22 หมู่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-4000 โทรสาร 0-2590-4094
7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทรศัพท์ 02-193-7999 โทรสาร
8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2951-0000,0-2589-9850-8 โทรสาร 0-25915974,0-2591-5449
9 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 88/24 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2590-7000 โทรสาร 0-2590-7116
กระทรวงอุตสาหกรรม
1 สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2202-3100-38 โทรสาร 0-2202-3140
2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ถ.พระราม6 เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 02 202 3000 โทรสาร 02 202 3048
3 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ. (OIE)) 75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ (02) 202-4274 โทรสาร (02) 644-7136
4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 โทรสาร 0-2644-8746
5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระราม 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2202-4000,0-22024014 โทรสาร 02-354-3390
6 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 75/6 อาคารนารายณ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2202-3075 โทรสาร 0-2202-3070
7 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-202-4414-18,02-202-4511 โทรสาร 02-354-3299
8 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ((สมอ. (TISI))) 75/42 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2202 3300 โทรสาร
9 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,20, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2278-8800,1301 โทรสาร 0-2273-8850

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •