Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร
เชียงราย 1 อุทยานแห่งชาติขุนแจ ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย  57260 0 5316 3364 , 08 4366 5213, 08 44892173  0 5316 3364
2 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ต.แม่เย็น  อ. พาน  จ. เชียงราย   57280 0 5316 3363 , 08 1960 2456,0 53609042 0 5316 3363
3 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก ต.ดอยฮาง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย  57000  0 5360 9238,0 53167142
เชียงใหม่ 1 อุทยานแห่งชาติขุนขาน ต.แม่สาบ อ. สะเมิง จ. เชียงใหม่  50250 08 18837800
2 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 224 หมู่ 6 ต.โป่งน้ำร้อน อ. ฝาง จ. เชียงใหม่ 50110 053-453517, 08 4483 4689 05 3453 517
3 อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ตู้ ปณ. 14 ปณจ.ไชยปราการ อ. ไชยปราการ จ. เชียงใหม่  50320 08 71862118
4 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่  50200 0 5321 0244, 0 5321 0246 0 5321 2065
5 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 119 หมู่ที่ 7 ต.บ้านหลวง อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 50160 0 5328 6728 – 9 (บ้านพัก), 0 5328 6730 0 5328 6727
6 อุทยานแห่งชาติผาแดง ต.เมืองนะ อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 50170 0 5304 6370 0 530 46371
7 อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ 36 หมู่ที่ 3 บ้านแม่หวาน ต.ป่าเมี่ยง อ. ดอยสเก็ด จ. เชียงใหม่ 50220 053 818348, 081 5955405,08 95558256
8 อุทยานแห่งชาติแม่โถ ตู้ ปณ.10 ปณจ.ฮอด อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 50240 0 5381 8348, 08 43785092
9 อุทยานแห่งชาติแม่วาง ต.สันติสุข อ. ดอยหล่อ จ. เชียงใหม่  50160 0 818814729
10 อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ต.บ้านเป้า อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150 0 5347 9090, 0 5347 9079 0 5347 9090
11 อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง หมู่ที่ 5 ต.กึ๊ดช้าง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ 50150 0 5324 8491, 08 4908 1531 0 5324 8491
12 อุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ำแพร่ อ. หางดง จ. เชียงใหม่ 50230 08 6181 1068
13 อุทยานแห่งชาติออบหลวง ตู้ ปณ.2 ต.หางดง อ. ฮอด จ. เชียงใหม่ 50240 0 81602 1290, 0 53315302 0 5331 7497
น่าน 1 อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ต.ดงพญา อ. บ่อเกลือ จ. น่าน 55220 0 844837240
2 อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตู้ ปณ.5 อ. นาน้อย จ. น่าน 55150 0 5470 1121
3 อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ต.ภูคา อ. ปัว จ. น่าน  55120 0 5473 1623,0 5470 1000,08 2194 1349 0 5473 1623
4 อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน ตู้ ป.ณ. 13 อ. ท่าวังผา จ. น่าน 55140 0 818818653
5 อุทยานแห่งชาตินันทบุรี ตู้ ปณ. 3 อ. ท่าวังผา จ. น่าน 55140 08 1706 8506, 08 1042 8893
6 อุทยานแห่งชาติแม่จริม 35 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายมูล ต.น้ำปาย อ. แม่จริม จ. น่าน 55170 0 5473 0040-1
7 อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตู้ ปณ.14 อ. นาน้อย จ. น่าน 55150 093-2422914, 0 5473 1714 0 54731714
พะเยา 1 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง หมู่ที่ 6 ต.บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 56160 0 5447 6302 , 0 87181 5365
2 อุทยานแห่งชาติภูซาง ต.ภูซาง อ. ภูซาง จ. พะเยา 56110 0 5440 1099,093 293 5099 0 5440 1099
3 อุทยานแห่งชาติแม่ปืม หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึง ต.แม่ใจ อ. แม่ใจ จ. พะเยา 56130 08 0671 5033
แพร่ 1 อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง ต.ต้าผามอก อ. ลอง จ. แพร่ 54150 0 5450 1145
2 อุทยานแห่งชาติแม่ยม ตู้ ปณ. 4 อ. สอง จ. แพร่ 54120 0 5455 6537, 0 5462 6770 0 5462 6770
3 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ตู้ ปณ. 1 อ. วังชิ้น จ. แพร่ 54160 0 5455 6763,0 54556768,08 1030 8663,0 54509322 0 5455 6768
แม่ฮ่องสอน 1 อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ 70 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยผา อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0 5369 2055, 0 5361 9036
2 อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตู้ ปณ.16 ต.ปางหมู อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน 58000 0 5306 1073 0 5306 1073
3 อุทยานแห่งชาติแม่เงา หมู่ที่ 8 บ้านแม่เงา ต.แม่สวด อ. สบเมย จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0 53071471
4 อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตู้ ปณ.8 ปทจ.แม่สะเรียง อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน 58110 0 5307 1429 , 08 1366 7356 ,0 53294493 0 5307 1429
ลำปาง 1 อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ต.แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง 52240 0 5438 0000, 08 9851 3355 0 5438 0457
2 อุทยานแห่งชาติดอยจง หมู่ที่ 6 บ้านนาไม้แดง ต.นายาง อ. สบปราบ จ. ลำปาง 52170 08 1951 3624
3 อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หมู่ที่ 3 ต.บ้านหวด อ. งาว จ. ลำปาง 52110 08 3203 7330, 0 5422 0364
4 อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่ที่ 8 ต.แม่วะ อ. เถิน จ. ลำปาง  52230 08 11122855
ลำพูน 1 อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล หมู่ที่ 8 ต.ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน 51140 0 5354 6335 (VoIP), 08 1032 6341
2 อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตู้ ปณ.18 อ. ลี้ จ. ลำพูน 51110 0613753500 , 09 3130 8439,08 4885 0051
อุตรดิตถ์ 1 อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.น้ำไคร้ อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 53110 0 5543 6752 , 08 9958 6759
2 อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ต.ห้วยมุ่น อ. น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์ 53110 0 5543 6001-2
3 อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน หมู่ที่ 8 ต.ผาเลือด อ. ท่าปลา จ. อุตรดิตถ์ 53190 0 5543 6751 , 08 5049 4164, 0 55419236
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร
กำแพงเพชร 1 อุทยานแห่งชาติคลองลาน ต.คลองลานพัฒนา อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180 08 8407 9915, 0 5576 6002-3 0 5576 6425
2 อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตู้ ปณ.69 ปณจ.กำแพงเพชร อ. โกสัมพีนคร จ. กำแพงเพชร 62000 0 5576 6006 (ศูนย์บริการฯ), 0 5576 6007 (สนง.) 0 5570 1059,0 55719318
3 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กิโลเมตรที่ 65 ถ.คลองลาน-อุ้มผาง อ. คลองลาน จ. กำแพงเพชร 62180 09 04579291
พิษณุโลก 1 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ตู้ ปณ. 3 อ. นครไทย จ. พิษณุโลก 65120 08 1596 5977,0 5523 3527 0 5523 3527
2 อุทยานแห่งชาติแก่งเจ็ดแคว ต.แก่งโสภา อ. วังทอง จ. พิษณุโลก 65220 0 55282348
3 อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ตู้ ปณ. 64 อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก 65000 0 5526 8019 0 5526 8019
4 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ หมู่ที่ 3 บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ. ชาติตระการ จ. พิษณุโลก 65170 0 5531 6782 , 0 5523 7028, 0 55237216 0 5523 7028
เพชรบูรณ์ 1 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ 67 ม.1 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ 67270 08 1284 5223
2 อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ตู้ ปณ.4 อ. เมืองเพชรบูรณ์ จ. เพชรบูรณ์ 67000 08 8278 7108 ,08 9703 8855 0 5681 0616
3 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์ 67260 08 1962 6236,0 56810724
สุโขทัย 1 อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ตู้ ปณ.1 อ. คีรีมาศ จ. สุโขทัย 64160 0 5591 0000 , 08-7313-7897 , 09-3296-5795
2 อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตู้ ปณ.10 ต.บ้านแก่ง อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 64130 0 5591 0002-3 ,09 5306 4837
สุพรรณบุรี 1 อุทยานแห่งชาติพุเตย ตู้ ปณ.19 ป.ท.ด่านช้าง อ. ด่านช้าง จ. สุพรรณบุรี 72180 0 3544 6237 , 08 1934 2240
สระบุรี 1 อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตู้ ปณ.55 อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000 0 3736 3034,08 1862 1511 0 3724 3774
2 อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหลุ ต.มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี 18180 0 3622 6431,0 36721232 0 3622 6431,0 36226431
3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น ตู้ ปณ.10 ต.หนองปลาไหล อ. เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 18000 08 1433 6388,0 36225171-2 0 36713829
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร
กาฬสินธุ์ 1 อุทยานแห่งชาติภูพาน อำเภอสมเด็จ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 4272 6616 , 0 4270 3044, 08 1263 5029 0 4270 3044
2 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 4272 7003,0 42726615
ขอนแก่น 1 อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตู้ ปณ.13 (ดอนโมง) อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น  40240 0 4335 8074 0 43248006 0 4335 8074
2 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ตู้ ปณ.2 ปทจ.อุบลรัตน์ อ. อุบลรัตน์ จ. ขอนแก่น 40250 0 4295 6528 (VoIP), 08 1221 0523, 0 82210764
3 อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ต.นาหนองทุ่ม อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น 40130 0 4335 8075, 0 4321 0163
4 อุทยานแห่งชาติภูเวียง ต.ในเมือง อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น 40150 : 0 4335 8073 0 4335 8073
ชัยภูมิ 1 อุทยานแห่งชาติตาดโตน ต.นาฝาย อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000 0 4485 3293, 0 4485 3333 0 4485 3332
2 อุทยานแห่งชาติไทรทอง ต.วังตะเฆ่ อ. หนองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ 36250 0 4473 8428 , 08 9282 3437
3 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตู้ ปณ.1 ปทจ.เทพสถิต อ. เทพสถิต จ. ชัยภูมิ 36230 0 4405 6141 0 4405 6141
4 อุทยานแห่งชาติภูแลนคา ต.ห้วยต้อน อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000 0 4481 0902-3
นครพนม 1 อุทยานแห่งชาติภูลังกา ต.ไผ่ล้อม อ. บ้านแพง จ. นครพนม  48140 08 4792 3505
นครราชสีมา 1 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตู้ ปณ.9 อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130 08 6092 6529, 08 60926531,0 3735 6033, 0 4424 9305 0 3735 6037
บุรีรัมย์ 1 อุทยานแห่งชาติตาพระยา ตู้ ปณ.9 ปท.โนนดินแดง อ. โนนดินแดง จ. บุรีรัมย์ 31260 0 3724 7932, 08 1178 8119 0 3724 7933
มหาสารคาม 1 อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ต.นาสีนวน อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000 : 0 4267 6474 , 0 4260 1753 0 4267 6474
2 อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว บ้านหนองเม็ก ต.ป่าไร่ อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร 49120 0 4267 6472 , 0 4261 9077
เลย 1 อุทยานแห่งชาติภูกระดึง หมู่ที่ 1 บ้านศรีฐาน ต.ศรีฐาน อ. ภูกระดึง จ. เลย  42180 0 42-810-833, 0 42-810-834 0 42-810-833, 0 42-810-834
2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ ต.หนองบัว อ. ภูเรือ จ. เลย 42160 08 85095299 0 4281- 0965
3 อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ต.แสงภา อ. นาแห้ว จ. เลย 42170 0 4280 7616
สกลนคร 1 อุทยานแห่งชาติภูผายล บ้านห้วยหวด ต.จันทร์เพ็ญ อ. เต่างอย จ. สกลนคร 47260 0 4272 6615 , 08 4298 1057,0 42981057 042 726615
2 อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก บ้านท่าวัด ต.ปทุมวาปี อ. ส่องดาว จ. สกลนคร 47190 0 4272 7003,0 42726615
3 อุทยานแห่งชาติภูพาน ต.ห้วยยาง อ. เมืองสกลนคร จ. สกลนคร 47000 0 4272 6616 , 0 4270 3044, 08 1263 5029 0 4270 3044
ศรีสะเกษ 1 อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตู้ ปณ.14 อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ  33110 0 4581 8021 , 0 4581 6071,08 1264 8727 0 455283268
อุดรธานี 1 อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม หมู่ที่ 2 บ้านสว่าง ต.นายูง อ. นายูง จ. อุดรธานี  41380 0 810553630
อุบลราชธานี 1 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ3 ตู้ ปณ. 6 อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 34220 0 4540 6887-8,0 45252722-3 0 4540 6888,0 452527223
2 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตำบลห้วยไผ่ อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี 34220 0 4525 2581 0 4525 2581
3 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ต.นาจะหลวย อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี 34280 0 4521 0706 0 4521 0706
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร
จันทบุรี 1 อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ต.พลวง อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี  22210 0 3945 2074 0 3945 2069
2 อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ต.ขุนซ่อง อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี 22160 08 7953 3316 0 3930 8050
3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ต.พลิ้ว อ. แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี 22190 0 3943 4528 0 3943 4528
ตราด 1 อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว ต.บ่อพลอย อ. บ่อไร่ จ. ตราด 23140 0 3952 2039 0 3952 2039
2 อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว 23/7 หมู่ที่ 3 ต.เกาะช้าง อ. เกาะช้าง จ. ตราด 23170 0 3951 0927 , 0 3951 0928 0 3951 0927 , 0 3951 0928
ปราบุรีจีน 1 อุทยานแห่งชาติทับลาน 520 หมู่ที่ 1 ต.บุพราหมณ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี 25220 0 37486771,0 3721 9408
ระยอง 1 อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ตู้ ปณ.11 อ. แกลง จ. ระยอง 21110 0 3802 0510 , 0 3889 4378 0 3889 4378
2 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 79 หมู่ที่ 1 บ้านก้นอ่าว ถ.หาดแม่รำพึง-เพ ต.เพ อ. เมืองระยอง จ. ระยอง 21160 0 3865 3034 0 3865 3034
สระแก้ว 1 อุทยานแห่งชาติปางสีดา ตู้ ปณ.55 อ. เมืองสระแก้ว จ. สระแก้ว 27000 0 3736 3034,08 1862 1511 0 3724 3774
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร
กาญจนบุรี 1 อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตู้ ปณ.15 ปท.ทองผาภูมิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 71180 0 3454 6819,0 3453 2099 ,08 6131 3443 0 3453 209
2 อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ตู้ ปณ.1 อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 71250 08 2290 2466 , 0 632016687, 0 3454 7018
3 อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ปท.หนองปรือ อ. หนองปรือ จ. กาญจนบุรี 71220 0 3454 7020 0 3454 7020
4 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ตู้ ปณ.18 อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 71180 0 3453 2114 ,0 3451 0979
5 อุทยานแห่งชาติไทรโยค หมู่ที่ 7 ต.ไทรโยค อ. ไทรโยค จ. กาญจนบุรี 71150 0 3468 6024, 034 516163 0 3468 6024
6 อุทยานแห่งชาติลำคลองงู ตู้ ปณ.4 ปทจ.ทองผาภูมิ อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 71180 08 6175 4786 ,084 9132381
7 อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หมู่ที่ 4 ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี 71250 0 3457 4222 0 3457 4288
ตาก 1 อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ ตู้ ปณ.11 อ. แม่ระมาด จ. ตาก 63140 0 55577447
2 อุทยานแห่งชาติตากสินมหาราช หมู่ที่ 10 ถนนตาก-แม่สอด ต.แม่ท้อ อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000 0 5551 1429 0 5551 1429
3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ หมู่ที่ 6 ต.ช่องแคบ อ. พบพระ จ. ตาก 63160 0 5557 7590,0 55500906
4 อุทยานแห่งชาติแม่เมย ต.แม่สอง ต.แม่อุสุ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก 63150 08 8290 7964
5 อุทยานแห่งชาติลานสาง ต.แม่ท้อ อ. เมืองตาก จ. ตาก 63000 0 5557 7207 , 08 6443 3010 ,0 55576080 0 5557 7207
ประจวบคีรีขันธ์ 1 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ตู้ ปณ.10 ปณจ.กุยบุรี อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77150 0 3264 6292
2 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หมู่ที่ 2 บ้านเขาแดง ต.เขาแดง อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77150 0 3282 1568, 0 3264 6293 ,03 2619078 03282 1568
3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ต.ห้วยยาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77130 0 3264 6291 , 08 4701 2795,0 32 619743 0 3264 6291
4 อุทยานแห่งชาติหาดวนกร หมู่ที่ 7 ต.ห้วยยาง อ. ทับสะแก จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ศูนย์บริการ032-619030สนง.032-510272. 0 3251 0272
เพชรบุรี 1 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต.แก่งกระจาน อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี 76170 0 3246 7326, 08 6166 2991, 0 3245 9293,0 32433658 0 3245 9291
ราชบุรี 1 อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน 110 หมู่ที่ 5 บ้านไทยประจัน ต.ยางหัก อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 70140 08 7165 3278
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร
กระบี่ 1 อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา 170 หมู่ที่ 4 ต.ทับปริก อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000 0 7566 0716 (สนง.), 0 7566 0717 (ศูนย์บริการฯ) 0 7566 0716
2 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี 2/2 หมู่ที่ 2 ถนนอ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้ อ. อ่าวลึก จ. กระบี่ 81110 0 7568 1071, 0 7568 2058 0 7568 2058
3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา บ้านแหลมโตนด หมู่ที่ 5 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ. กระบี่ 81150 0 7566 0711-2 0 7566 0711
4 อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี 79 หมู่ที่ 5 ต.อ่าวนาง อ. เมืองกระบี่ จ. กระบี่ 81000 0 7563 7200 (งานบ้านพัก), 0 7566 1145, 0 7563 7436 0 7566 1145
ชุมพร 1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร 1/4 หมู่ที่ 5 บ้านโพงพาง ต.หาดทรายรี อ. เมืองชุมพร จ. ชุมพร 86120 0 7755 8144, 0 7755 8145 0 7755 8144
ตรัง 1 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม บ้านฉางหลาง หมู่ที่ 5 ต.ไม้ฝาด อ. สิเกา จ. ตรัง 92150 0 75 203308
นครศรีธรรมราช 1 อุทยานแห่งชาติเขานัน ตู้ ปณ. 51 อ. เมืองนครศรีธรรมราช จ. นครศรีธรรมราช  80000 08 73865974,0 818913901
2 อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่ที่ 4 บ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ. ลานสกา จ. นครศรีธรรมราช 80230 0 7530 0494 0 7530 0494,08 6866 6520
3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง หมู่ที่ 7 ต.ถ้ำใหญ่ อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช 80110 0 7535 4967 0 7535 4967
4 อุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด หมู่ที่ 2 ต.สี่ขีด อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช 80120 0 7547 0708 0 7547 0708
5 อุทยานแห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต้ หมู่ที่ 1 ต.ขนอม อ. ขนอม จ. นครศรีธรรมราช 80210 0 75528495
นราธิวาส 1 อุทยานแห่งชาติน้ำตกชีโป หมู่ที่ 3 ต.เฉลิม อ. ระแงะ จ. นราธิวาส 96130 0 818982109
2 อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี 230 หมู่ที่ 4 ถนนพิพิธปาโจ ต.บาเจาะ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส 96170 0 7355 1676 , 0 7353 6076 0 7355 1676
3 อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว-เขาตันหยง หมู่ที่ 12 ต.กะลุวอเหนือ อ. เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส 96000 0 818982298
ปัตตานี 1 อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ต.ทรายขาว อ. โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี 94120 0 7346 7485,0 73339138 0 7346 7485
พังงา 1 อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง หมู่ที่ 5 ต.ท้ายเหมือง อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา 82120 0 7641 7206 0 7641 7206
2 อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ หมู่ที่ 7 ต.คึกคัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190 0 76485243 0 76485243
3 อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ตู้ ปณ.22 ปทจ.ตะกั่วป่า อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82110 08 6952 5246,08 94735007 0 7642 4726
4 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระ-เกาะพระทอง ต.เกาะพระทอง อ. คุระบุรี จ. พังงา 82150 0 7649 1378, 0 7649 1582
5 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน 93 หมู่ที่ 5 บ้านทับละมุ ถ.เพชรเกษม ต.ลำแก่น อ. ท้ายเหมือง จ. พังงา 82210 0 7645 3272 0 7645 3273
6 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ต.คุระ อ. คุระบุรี จ. พังงา 82150 0 7647 2145-6, 0 7647 2146 0 7647 2147
7 อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 80 หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ. เมืองพังงา จ. พังงา 82000 0 7648 1163, 0 7648 1188,0 7641 2188 0 7648 1188
พัทลุง 1 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า 60 หมู่ที่ 9 ต.เขาปู่ อ. ศรีบรรพต จ. พัทลุง 93190 0 7468 9194 / 093-5789749
ภูเก็ต 1 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ 89/1 หมู่ที่ 1 บ้านในยาง ต.สาคู อ. ถลาง จ. ภูเก็ต 83110 0 7632 8226, 0 7632 7152 0 7632 8226
ยะลา 1 อุทยานแห่งชาติบางลาง ตู้ ปณ.1 ปณจ.ธารโต อ. ธารโต จ. ยะลา 95150 0 7336 0529 , 0 7329 7099, 0 7320 1716
ระนอง 1 อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ต.หงาว อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000 0 7784 8181,0 76595045 0 7784 8181
2 อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี 130 หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง ถนนเพชรเกษม ต.ปากน้ำ อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000 0 7798 8817 ,0 7787 0238
3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง 192 หมู่ที่ 4 ต.หงาว อ. เมืองระนอง จ. ระนอง 85000 0 7781 3840,0 7781 3841,0 7781 3828 0 7781 3841
4 อุทยานแห่งชาติแหลมสน 36/6 หมู่ที่ 4 บ้านบางเบน ต.ม่วงกลวง อ. กะเปอร์ จ. ระนอง 85120 0 7786 1442 , 0 7786 1431, 0 7786 1432 0 7786 1432
สงขลา 1 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง หมู่ที่ 1 ต.คลองกวาง อ. นาทวี จ. สงขลา 90000 0 7453 1696 , 0 7432 9644-5,0 74530032
2 อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี หมู่ที่ 2 ต.บาโหย อ. สะบ้าย้อย จ. สงขลา 0 7431 1020, 0 74329644-5
สตูล 1 อุทยานแห่งชาติตะรุเตา ต.ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 91110 0 7478 3485,0 7478 3597 0 7478 3597
2 อุทยานแห่งชาติทะเลบัน หมู่ที่ 4 ถนนสมันตรัฐวิถี ต.วังประจัน อ. ควนโดน จ. สตูล 91160 08 3533 1710 0 74 750 390,0 74722736-7
3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 298 หมู่ที่ 4 บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ. ละงู จ. สตูล 91110 0 7478 3074, 0 7478 3504 0 7478 3074
สุราษฎร์ธานี 1 อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง ตู้ ปณ. 93 อ. วิภาวดี จ. สุราษฏร์ธานี 84000 0 7791 8063 , 0 7720 5677
2 อุทยานแห่งชาติเขาสก หมู่ที่ 6 ต.คลองศก อ. พนม จ. สุราษฏร์ธานี 84250 0 7739 5154 0 7739 5139
3 อุทยานแห่งชาติคลองพนม 107 หมู่ 4 ต.คลองสก อ. พนม จ. สุราษฏร์ธานี 84250 0 7791 8559 , 0 7729 9298,0 77918559
4 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ตำบลลำพูน อ. บ้านนาสาร จ. สุราษฏร์ธานี 84120 0 7791 8611 (VoIP), 0 7734 4633 (ถ้ำขมิ้น) 0 7791 8611, 0 7734 4633 (ถ้ำขมิ้น)
5 อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน 108 หมู่ที่ 3 บ้านมะเดื่อหวาน ต.เกาะพะงัน อ. เกาะพะงัน จ. สุราษฏร์ธานี 84280 0 7723 8275,0 77 238215 077 238215
6 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง 145/1 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฏร์ธานี 84000 0 7728 6025, 0 7728 0222,07 7286025 0 7728 6588

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •