Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
เชียงราย
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0-5371-3038 0-5371-1025
2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนภิเษกเชียราย กิโลเมตรที่ 7 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  0-5367-3912 0-5367-3911
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 670 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0-5371-3036 0-5371-1561
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 51 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100  0-5367-4350 0-5367-4349
5 วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 324 หมู่ 5 ถ.เชียงราย-เทิง ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 0-5377-4589  0-5377-4584
6 วิทยาลัยการอาชีพเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 0-5379-5526 0-5379-5511
7 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง บ้านเด่นสันทราย 132 หมู่ 14 ต.ทุ่งก่อ กิ่ง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 0-5395-3392 0-5395-3474
เชียงใหม่
1 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  0-5321-7708, 0-5322-1599 0-5322-1599 ต่อ 740
2 วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง 76 หมู่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 0-5392-9079, 0-5392-9118 0-5392-9079, 0-5392-9118 ต่อ 107
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 167 ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  0-5322-1493, 0-5341-6203 0-5321-7310
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 249 หมู่ 11 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 0-5331-1392 0-5331-1359
5 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 49 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  0-5321-1592, 0-5322-1875  0-5321-1468
6 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 619 หมู่ 4 ถ.จอมทอง-ดอยอินทนนท์ ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 0-5334-1872, 0-1602-2333 0-5334-1485
7 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 199 บ้านหนองยาว ต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110 0-5334-6819 0-5334-6818
น่าน
1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน 2 ถ.รอบกำแพงเมืองด้านตะวันตก อ.เมือง จ.น่าน 55000  0-5471-0962 0-5471-0711
2 วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน 150 ถ.สุมนเทวราช อ.เมือง จ.น่าน 55000 0-5471-0367 0-5477-3183
3 วิทยาลัยการอาชีพปัว ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120  0-5479-1326 0-5479-1327
4 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 138 หมู่ 5 บ้านป่าคา ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 0-5476-3240 0-5476-3240
พะเยา
1 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 355 หมู่ 11 ถ.สนามกีฬา ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000  0-5443-1900 0-5448-2304
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 1 หมู่ 6 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000  0-5448-3055 0-5448-3054
3 วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ 141 หมู่ 10 ถ.เชียงคำ-ปง ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110  0-5445-1582 0-5445-1582
4 วิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ 69 หมู่ 10 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120  0-5448-3410, 0-5448-3411 0-5448-3410, 0-5448-3411
แพร่
1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ถ.เหมืองหิต อ.เมือง จ.แพร่ 54000  0-5451-1142 0-5451-1811
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000 0-5451-1286,0-5451-1757,0-5453-3623 0-5451-1174
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ 586 หมู่ 8 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 0-5461-3313, 0-5461-3937 0-5461-3340
4 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ 147 หมู่ 4 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 0-5452-1726 0-5452-1726
5 วิทยาลัยการอาชีพลอง 94 หมู่ 10 บ้านดอนมูล ถ.บ้านแม่ปาน-บ้านดอนมูล ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150  0-5458-3117  0-5458-3117
6 วิทยาลัยการอาชีพสอง 535 หมู่ 6 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ 54120 0-5459-1038 0-5459-1038
แม่ฮ่องสอน
1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน 126 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 0-5361-1848 0-5361-1847
2 วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 111 หมู่ 7 บ้านหนองผักหนาม ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 0-5368-1576 0-5368-1576
ลำปาง
1 วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 15 ถ.ท่าคราวน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  0-5422-3006, 0-5421-7106 0-5422-4426
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  0-5421-7101, 0-5422-8024 0-5422-3058
3 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง 551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 0-5422-1220, 0-5422-1198 0-5422-5147
4 วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา 429 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130  0-5428-2266 0-5428-2213
5 วิทยาลัยการอาชีพเถิน 147 หมู่ 1 ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52160 0-5429-2701 0-5429-3040
ลำพูน
1 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 42 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000  0-5351-1073, 0-5356-1029 0-5351-0334
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 99 หมู่ 5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140 0-5397-6225 0-5397-6225
3 วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง 191 หมู่ 4 ถ.ลำพูน-ทุ่งหัวช้าง ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120  0-5355-5018 ต่อ 14 0-5355-5018 ต่อ 12
4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 0-5359-1165 0-5359-1165 ต่อ 106
อุตรดิตถ์
1 วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 81 หมู่ 2 ถ.พาดวารี ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 0-5541-2917, 0-5541-1241 0-5541-1241
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 9 ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  0-5541-1221 0-5541-2814
3 วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ 17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  0-5541-6879 0-5544-4050
4 วิทยาลัยการอาชีพพิชัย 154 หมู่ 1 ถ.พิชัย-บ้านแก่ง ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120  0-5542-1712, 0-5542-1630, 0-1952-8127 0-5542-1712 ต่อ 103
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กรุงเทพมหานคร
1 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 67 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 0-2517-5134, 0-2517-2041 0-2517-2046
2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร  73 หมู่ 18 กม.7 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 0-2346-6940-41,44-45 02-346-6940,43,45
3 วิทยาลัยพณิชยการบางนา 57/471 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 0-2393-7292 ,0-2393-2615 0-2393-2616 , 0-2361-2901-2 0-2361-2990 , 0-2361-2918 0-2393-0614
4 วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 467 ซ.รามคำแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 0-2314-5401, 0-2319-2100 0-2319-3616
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ 507/2 ถนนสาทร 3 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 0-2286-9712-3 0-2286-9713
6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ 11 ซอยเลียบคลองสอง19 ถนนเลียบคลองสอง แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  0-2914-3172-3 0-2914-3172-3 ต่อ 114
7 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 89 ซ.ลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 0-2376-0062-3 0-2376-0062-3 ต่อ 109
8 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 0-2223-1069, 0-2223-2276 0-2223-2578, 0-2223-1069, 0-2223-2276 ต่อ 104
9 วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา 474/2 ถนนสี่พระยา วัดแก้วแจ่มฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 0-2236-1312, 0-2236-1245 0-2233-2252
10 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 11/11 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 3 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 0-2944-4343, 0-2944-4344, 0-2944 4085 0-2519-3603, 0-2944-2672
11 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 66 หมู่ 8 ร่วมพัฒนา ซอย 4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 0-2988-7739 0-2988-7990
12 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 19 ซ.เอกชัย116  ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150  0-2415-0503, 0-2415-4666 0-2415-4666, 0-2415-0503, 0-2416-0144
13 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 425 ถนนสรงประภา 2 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 0-2565-5277-9 0-2565-5277-9 ต่อ 133
14 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี 939 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 0-2467-0571 0-2467-1974 0-2467-5079 0-2467-5179 0-2467-5138 0-2457-9727
15 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 314 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140  0-2427-3399 0-2427-5066
16 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา  377 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 0-2222-1786, 0-2222-1888 0-2225-9781
17 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 868 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 13 เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600  0-2412-3411, 0-2412-6285, 0-2418-4146  0-2412-3486
18 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี  159 ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 0-2437-5371, 0-2437-5512, 0-2438-1133 0-2437-5371 ต่อ 128
19 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 76 ซอยระนอง2 ต.นครไชยศรี ถนนเทิดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 0-2241-1317 0-2241-3648
20 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง เลขที่ 332 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 68 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 0-2424-0776 , 0-2424-1944  0-2433-1862
กำแพงเพชร
1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ถนนปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  0-5571-1090 0-5571-1200
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000  0-5571-2264  0-5573-6244
3 วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 1/2 หมู่ 1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 0-5572-1596 0-5572-1596
4 วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี 49 หมู่ 5 บ้านบึงบัว ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130  0-5577-9478 0-5577-9478
ชัยนาท
1 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 336 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000  0-5641-1276, 0-5641-1563 0-5641-1847
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 134 หมู่ 3 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 0-5644-7395, 0-5643-1512 0-5643-1512
3 วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม 219 หมู่ 14 ต.เนินขาม กิ่งอำเภอเนินขาม จ.ชัยนาท 17130 0-5644-9009, 0-81953-3310 0-5644-9009
นครนายก
1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ 1 ถนนชลประทาน อ.เมือง จ.นครนายก 26000 0-3731-3532, 0-3731-1752, 0-3731-1025 0-3731-1025
2 วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 88/2 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000 0-3731-2601, 0-3732-6470 0-3731-2601, 0-3732-6470
3 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 62 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 0-3730-8199 0-3730-8199
นครปฐม
1 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 2 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0-3439-5093-5 0-3439-5093-5 ต่อ 110
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 90 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 0-3425-2790, 0-3424-1853 0-3425-2790, 0-3424-1853
3 วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 255 หมู่ 3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 0-3425-0881 0-3425-6605
4 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม 58 หมู่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 0-3432-1283-4  0-3432-1283-4
5 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)  18 หมู่ 2 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 0-3427-7081 0-3423-9118, 0-3427-7082
6 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล 99 หมู่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0-3429-8425  0-3429-8425
7 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 299/1 หมู่ 5 ถ.ศาลายา-บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 0-3429-8425  0-3429-8425
นครสวรรค์
1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ 400 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 0-5622-1390, 0-5622-3536 0-5622-2213, 0-5622-1390
2 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ 10/1 หมู่ 10 ถ.เขาชนกัน-ลานสัก ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 0-5623-8095, 0-5623-8096  0-5623-8095
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ 193 ถ.มาตุลี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 0-5622-1360  0-5622-1086
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 184 หมู่ 9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 0-5635-5420 0-5627-6216
5 วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ 155 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 0-5625-5347, 0-5625-5584  0-5625-5395
6 วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 99 หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 0-5635-0606, 0-5624-4072 0-5635-0606
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ศูนย์การเรียนตากฟ้า โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 0-5624-1322 0-5624-1322
นนทบุรี 1 วิทยาลัยการเทคนิคนนทบุรี 116 หมู่ 6 ถ.ฤชุพันธุ์ ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150  0-2985-5050, 0-2985-5111 0-2985-5050, 0-2985-5111 ต่อ 111
ปทุมธานี
1 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 79 หมู่ 5 ซ.วัดดบสถ์ ถ.ติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 0-2581-6390 0-2975-6426-7
2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 109 หมู่ 3 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 0-2546-7186,0-2546-7185 0-2546-7184
3 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์ฝึกอบรมวิศวกรรมเกษตร) 2 หมู่ 6 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 0-2567-0784 0-2567-0784 ต่อ 200
อยุธยา
1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 29 ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 0-3524-5144-6 0-3532-1956
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา 25 หมู่ 2 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 0-3525-1491 0-3525-1491
3 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 55 หมู่ 9 ถ.โรจนะ-อุทัย ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210  0-3535-0661-2,0-3522-2679 0-3535-6541-2,0-3522-6279 ต่อ 23
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2 หมู่ 4 ถ.เดชาวุธ ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 0-3524-1211 0-3524-1211
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เลขที่ 59 หมู่ 1 ต.โพธิ์แตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 0-3570-4152 0-357-041-52 ต่อ 102
6 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา 131 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 0-3521-3334, 0-3533-5237 0-3533-5965
7 วิทยาลัยการอาชีพเสนา 68 หมู่ 4 ต.บ้านแถว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 0-3578-6039 0-3578-6038
8 วิทยาลัยการอาชีพมหาราช หมู่ 2 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 0-3585-0800 0-3585-0799
พิจิตร
1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร 33 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 0-5661-1325 0-5661-1633
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  94 หมู่ 6 ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140 0-5669-1151, 0-5669-1153 0-5669-1151
3 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร 316 ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 0-5661-3481 0-5661-1866
พิษณุโลก
1 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  0-5530-2029, 0-5530-2032 0-5530-2030
2 วิทยาลัยเทคนิคสองแคว 149 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมืองด้านใต้ ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000  0-5527-8618 0-5527-8618
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 60 ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5525-8570 0-5525-1346
4 วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก 410 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5533-7551 0-5533-7553
5 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก 99 หมู่ 1 ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 0-5525-2034 0-5525-2034
6 วิทยาลัยการอาชีพนครไทย 179 หมู่ 3 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120 0-5536-3095 0-5536-3095 ต่อ 15, 0-5536-3207
เพชรบูรณ์
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 212 ถ.สมัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 0-5671-1455,0-5671-2138 0-5671-1455,0-5671-2138 ต่อ 102
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ 157 หมู่ 5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 0-5691-3076 0-5691-3077
3 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ 60 ถ.นิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 0-5672-0395 0-5672-1524
4 วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี 100 หมู่ 5 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 0-5675-3049 0-5675-3097
5 วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 115/3 หมู่ 13 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150  0-5676-1552 0-5676-1711
ลพบุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 323 ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 036-411083 , 036-412328 036-411666
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี หมู่ 6 สระแก้ว-ป่าหวาย 139 ตำบล ป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 036 420 696 036 420 696
3 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2 205 หมู่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 0-3642-6608,0-3642-6565 0-3642-6608
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 26 หมู่ 4 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15140 0-3649-1370, 0-3663-9312 03649-1370, 0-3663-9312
5 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 100 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 0-3642-0950 0-3642-4929
6 วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง 343 หมู่ 1 ถ.สุรนารายณ์ ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120 0-3642-6672, 0-3642-6673 0-3642-6672 ต่อ 1
7 วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล 221 หมู่ 1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 0-3646-2050  0-3646-2050
สมุทรปราการ
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  336 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 0-2323-9009, 0-2323-9680, 0-2323-9764, 0-2323-9917  0-2323-9010
2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ 259 หมู่ 8 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560 0-2707-1944 0-2707-1944
3 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 274 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 0-2395-3935, 0-2395-4055 0-2395-3935, 0-2395-4055 ต่อ 118
4 วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ 143 หมู่ 5 ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 0-2453-7847 0-2819-5277
สมุทรสงคราม
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 034-711440 034-711470
2 วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 122 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 0-3471-6343 0-3471-6343
3 วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 1/1 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 0-3471-7375,0-3474-9140 0-3471-7375
สมุทรสาคร
1 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 927 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 0-3441-1248 0-3441-1185
2 วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว 1/1 หมู่ 3 ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120  0-3485-3817 ต่อ 101 0-3485-3817 ต่อ 103
3 วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร 1/2 หมู่1 ต.ดอนไก่ตี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110  0-3441-1239 0-3447-1239
สิงห์บุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี 4 ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 0-3651-0857 0-3651-0858
2 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 49 หมู่ 1 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี 16140 0-3659-7456 0-3659-7515
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 643 ถ.นายจันหนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 0-3651-2515 0-3651-1244
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี 94 หมู่ 1 ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 0-3651-1360 0-3652-0497
5 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี 91 หมู่ 2 ถ.อินทร์บุรี-หนองสุ่ม ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 0-3650-5159 0-3650-5159
สุโขทัย
1 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย 2/4 หมู่ 5 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 0-5561-1201,0-5562-0320 0-5561-1202
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 108 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 0-5561-1789 0-5561-2419
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 16 หมู่ 7 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 0-5564-1076 0-5564-1080
4 วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 11 หมู่ 13 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 0-5561-3341, 0-5561-2941 0-5561-3200
5 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 362 หมู่ 3 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 0-5567-5108 0-5567-5108
6 วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง 9 หมู่ 11 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 0-5568-3006 0-5568-3007
สุพรรณบุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 74ถ.ขุนช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3552-2101 0-3552-3807
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 0-3551-1355 0-3552-4022
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 288 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180  0-3559-5055,0-3559-5056 0-3559-5055
4 วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส 166/1 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  0-3551-1880 0-3552-3890
5 วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง 25 หมู่ 10 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 0-3555-3045, 0-3556-4750 0-3556-4750
6 วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง 198 หมู่ 6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 0-3555-2105 0-3555-2105,0-3553-2411
สระบุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 424 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3621-1122, 0-3622-0236 0-3621-2096
2 วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 66 หมู่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180 0-3634-4088,0-3634-4673 0-3634-4088
3 วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270 0-3628-1295 0-3633-1004
4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 555 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 0-3621-1016 0-3622-1222
5 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เลขที่ 5/10 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง 18000 0-3673-1481 0-3673-1480
6 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 112 หมู่ 9 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 0-3626-6561 0-3626-8666
7 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค 39 หมู่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 0-3638-0042 0-3637-0072
อ่างทอง
1 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 2 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 0-3561-1656, 0-3562-5158 0-3561-1726
2 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ถ.เสนา-ท่าช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 0-3563-2123 0-3562-2363
3 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 0-3569-1848,0-3569-1087 0-3569-1848
อุทัยธานี
1 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี 58 หมู่ 2 ถ.วงศาโรจน์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 0-5651-1582 0-5651-1901
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 27 หมู่5 ถ.อุทัยธานี-ทัพทัน ต.หนองแก อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 056 982621 056 982622
3 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 45 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง กม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 0-5697-0097 0-5697-0096
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กาฬสินธุ์
1 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ถ.อรรถเปศล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 0-4381-1782, 0-438-2989 0-4381-1307, 0-4381-2515
2 วิทยาลัยเทคนิคเขาวง 88/8 หมู่ 11 ถ.เขาวง-กุฉินารายณ์ ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 0-4385-9251 0-4385-9542
3 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ 12 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 0-4381-2102 0-4381-2102
4 วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง กม.1-2 สายห้วยผึ้ง-นาคู ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 0-4383-4282 0-4383-4282
5 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 25 หมู่ 2 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 0-4381-5144 0-4381-4400, 0-4388-1091
6 วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 317 หมู่ 3 บ้านคำพิมูล ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 46180 0-4386-0221 0-4386-0221
ขอนแก่น
1 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 67 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  0-4322-1290, 0-4322-2064-5 0-4322-2064
2 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง 486 หมู่ 4 ถ.หินกอง-หนองอ้อ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 0-4344-1804 0-4344-1555
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 1/1 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 0-4323-6538, 0-4323-8714 0-4323-7757
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 0-4328-9193-4 0-4328-9194
5 วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จากเดิม (วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น) 316 ม.18 ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260  0-4326-2085, 0-4326-2681 0-4326-2085
6 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  172 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนิท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 40180 0-4328-6218 0-4328-6031
7 วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จากเดิม (วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ) 271 หมู่ 14 ถ.แพงไทย ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 0-4331-1020 0-4331-2945
8 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน 6 หมู่ 6 ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 0-4325-2269 0-4325-2269
9 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ 113 หมู่ 2 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 0-4327-2129 0-4327-2129 ต่อ 490
10 วิทยาลัยการอาชีพพล 203 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ-โคกสี ต.โนนข่า อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 0-4341-6020 0-4341-6020
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง 228 หมู่ 8 ถนนบ้านหนองสองห้อง-บ้านกุดหอยกาบ ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 081-670-9747
ชัยภูมิ
1 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  240 หมู่ 4 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 0-4481-2075-6 0-4481-1536
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ 115 ถ.นิเวศรัตน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 0-4481-1160  0-4481-1583
3 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 380 ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 0-4481-2083, 0-4481-1938 0-4481-1938, 0-4481-6600
4 วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ 1 หมู่ 15 ถ.บำเหน็จณรงค์-ซับใหญ่ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160 0-4481-6062 0-4481-6062
5 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 189 หมู่ 3 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 0-4488-2092, 0-4488-2239 0-4488-2092, 0-4488-2239
นครพนม
1 วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง 367 หมู่ 2 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 0-4259-1571 ต่อ 104 0-4259-1571 ต่อ 105 , 0-4259-1448
2 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 270 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 0-4251-2434 0-4251-2434
3 วิทยาลัยการอาชีพนาแก 219 ม.1 ตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตำบล นาคู่ อำเภอ นาแก นครพนม 48130 042-530958 042-530959
นครราชสีมา
1 วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 508 ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4424-2002 0-4425-4950
2 วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 99 หมู่ 1 ต.ตูม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 0-4444-0003 0-4444-0003
3 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 999 หมู่ 6  ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210  0-4420-4985 0-4420-4986
4 วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 0-4493-5012 0-4493-5014
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 272 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4424-2001, 0-4425-4310 0-4424-2001
6 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา 197 ถ.เพชรมาตุคลา ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4422-0866, 0-4422-0867 0-4422-0866 ต่อ 203
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 146 หมู่ 3 บ้านใหม่สำโรง ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340 0-4432-5495, 0-4432-5274 0-4432-5494
8 วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา 247 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 0-4492-3300, 0-4492-3301 0-4492-3302, 0-4424-6468
9 วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ 230 หมู่ 4 ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120 0-4446-1956 0-4446-1956
10 วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จากเดิม (วิทยาลัยการอาชีพพิมาย) 430 ถ.พิมายชุมพวง ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110  0-4447-1249, 0-4428-5025 0-4447-1249
11 วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง 95 ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270 0-4448-7181 0-4448-7181
12 วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 881 หมู่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130  0-4439-0096 0-4439-0109
บึงกาฬ
1 วิทยาลัยการอาชีพเซกา 99 หมู่ 4 ถ.เซกา-อากาศอำนวย ต.ซาง อ.เซกา จ.บังกาฬ 43150 0-4248-9555,0-4248-9600 0-4248-9600
2 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ) 101 ถ.แสนประเสริฐ-นาป่าน ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 43140 0-4249-1579 0-4249-1579
บุรีรัมย์
1 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 322 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 0-4461-1079  0-4461-1472
2 วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 299 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190 0-4469-9255 0-4469-9255
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 67 หมู่ 15 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย  ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 0-4461-1159, 0-4461-1748 0-4461-1899
4 วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ 138 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 0-4461-2260  0-4461-3354
5 วิทยาลัยเทคนิคนางรอง (เดิมเป็น วิทยาลัยการอาชีพนางรอง) 1 ถ.บ้านเก่าแพงพวย ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 0-4463-1556,0-4463-2318 0-4463-2008
6 วิทยาลัยการอาชีพสตึก 100 หมู่ 23  ถ.บุรีรัมย์-มหาสารคาม ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 0-4468-0114 0-4468-0114
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 145 หมู่ 9 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31260 0-4460-6202 0-4460-6202
8 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (ศูนย์การเรียนประโคนชัย) 199 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย
จ.บุรีรัมย์
089-2816048
มหาสารคาม
1 วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4371-1403 0-4372-2010
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 579 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4371-1371 0-4372-1865
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 147 หมู่ 17 ถ.แจ้งสนิท ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4374-6284, 0-4374-6283 0-4374-6285
4 วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม 84 หมู่ 6 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 0-4397-1203 0-4397-1204
5 วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 57 หมู่ 6 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 0-4379-0457 0-4379-0674
6 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม) 142 หมู่ 7 ถ.วาปีปทุม-จตุรพักตร์พิมาน ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 0-4379-8380 0-4379-8622
มุกดาหาร
1 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 68 หมู่ 6 ถ.ห้าธันวามหาราช ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 0-4261-2964,0-4261-2965 0-4261-2964
2 วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 119 หมู่ 1 ถ.ชยางกูร ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 0-4263-8197 0-4263-8197
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล บ้านตาลใหม่ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 0-4261-2964, 0-4261-2965 0-4261-2964
ยโสธร
1 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 96 หมู่ 1 ถ.แจ้งสนิท ต.สำราญ อ.เมือง จ.ยโสธร 35000 0-4570-9100,0-4570-9111 0-4570-9199
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 173 หมู่ 2 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 35130 0-4573-8016 0-4573-8017
3 วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 285 หมู่ 1 ถ.สวาท-หนองแสง ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 0-4578-1804 0-4578-1804
ร้อยเอ็ด
1 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000  0-4351-1289 0-4351-3039
2 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 152 ถ.ปัทมานนท์ ต.หินกอง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130 0-4351-8603 0-4351-8603
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 115 ถ.สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 0-4351-1430 0-4351-1430 ต่อ 132
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 235 หมู่ 4 ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 0-4356-9118 0-4356-9118
5 วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 177 ถ.รณชัยชาญยุทธ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 0-4351-1602, 0-4351-9808 0-4351-3862
6 วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง 60 หมู่ 11 บ้านเกษตร เทศบาลตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 0-4357-1144 0-4357-1026
7 วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย 231 หมู่ 3 ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 0-4361-1392 0-4353-0105
8 วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร 73 หมู่ 1 ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 0-4359-0272 0-4359-0192
เลย
1 วิทยาลัยเทคนิคเลย 272 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 0-4281-1591, 0-4281-5045 0-4281-2568 ต่อ 107
2 .วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 272 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 042-811-591, 042-815044 042-812-568
3 วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย 231 หมู่ 1 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120 0-4207-8123 0-4283-08124
4 วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง 188 หมู่ 3 บ้านโนนสว่าง ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 0-4285-0879 0-4285-0162
สกลนคร
1 .วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 219 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 0-4271-0201-3 0-4297-0220,0-4297-0204
2 วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร

ที่อยู่: 448 หมู่ 9 ชุมชนนาอ้อย ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์: 0-4273-2688

โทรสาร:0-4273-3149

448 หมู่ 9 ชุมชนนาอ้อย ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 0-4273-2688 0-4273-3149
3 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน 784 หมู่ 11 ถ.อุดมธรรมภักดี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 0-4272-1991 0-4272-1992
4 วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม 58 หมู่ 6 บ้านนาซอน ต.สว่าง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 0-4274-6302 0-4274-6302
สุรินทร์
1 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 346 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-1190 0-4451-3790
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ 426 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-1191 0-4451-2697
3 วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ที่อยู่:778 หมู่ 20 บ้านหนองโดงพัฒนา ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทรศัพท์: 0-4451-4414

โทรสาร:0-4451-9343

778 หมู่ 20 บ้านหนองโดงพัฒนา ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 0-4451-4414 0-4451-9343
4 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 405 หมู่ 7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120 0-4459-1223 0-4459-1226,0-4459-1769
5 วิทยาลัยการอาชีพสังขะ 49 หมู่7 ถ.โชคชัย-เดชอุดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150 0-4457-1639 0-4457-1110
6 วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ 20 หมู่ 1 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 0-4456-0120 0-4456-0489
7 วิทยาลัยการอาชีพปราสาท 221 หมู่ 5 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 0-4455-6085 0-4455-6085
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี 412 หมู่ 1 ถนนศรีรัตน์    อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 044 598 976 044 598 976
ศรีสะเกษ
1 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 319 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0-4561-2886, 0-4563-1369 0-4561-2698
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 91 หมู่ 8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0-4561-2934 0-4561-3438
3 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ 65 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0-4561-1899 0-4561-1879
4 วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ 358 หมู่8 ถ.กสิกรรม ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 0-4561-1991 0-4561-3998
5 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์) 82 หมู่ 1 ต.จานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 0-4581-1050 0-4581-1052
6 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ 153 หมู่ 8 ถ.ขุนหาญ-สำโรงเกียรติ์ ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 0-4563-7411 0-4563-7411
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์ 70 หมู่ 6 ต.ดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130 045-651641 045-651641
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล 98 หมู่3 บ้านค้อ ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 045-682424 045-682424
หนองคาย
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 306 หมู่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-4241-1776, 0-4246-5303 ต่อ 19,107,106 0-4241-2458
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย 174/1 ถ.แก้ววรวุฒิ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-4241-1244 0-4241-1245
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 240 หมู่1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 0-4242-2715, 0-4242-2716 0-4241-2017
หนองบัวลำภู
1 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 102 หมู่ 3 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 0-4231-2753 0-4231-2754
2 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง

ที่อยู่: 142 หมู่ 10 บ้านศรีวิชัย ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180

โทรศัพท์: 0-4235-3732,0-4253-3696

โทรสาร:0-4235-3732

142 หมู่ 10 บ้านศรีวิชัย ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 0-4235-3732,0-4253-3696 0-4235-3732
อุดรธานี
1 วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4222-1538, 0-4224-8592 0-4224-6038
2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 7 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330 0-4229-5254, 0-4220-7679 0-4229-5254, 0-4220-7679 ต่อ 116
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4224-6690, 0-4222-3241 0-4224-3236
4 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 88 หมู่ 14 บ้านโคกน้อย ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150, ตู้ ปณ.234 ปณจ.อุดรธานี 41000 0-4225-1407 0-4225-1406
5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 106 หมู่ 11 บ้านดงเจริญ ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4226-6104 0-4226-6103
6 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี 137 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 0-4222-1170 0-4224-1911
7 วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี 301 ถ.มิตรภาพ (อุดร-ขอนแก่น) ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 0-4233-1988, 0-4220-0577 0-4233-1988, 0-4220-0577
8 วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ 417 หมู่ 1 ถ.บริบาลภูมิเขตต์ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160 0-4228-2133 0-4228-1583
9 วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน 572 หมู่ 6 ถ.หนองหาน-กุมภวาปี ต.หนองหาน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 0-4226-1289 0-4226-1289
อุบลราชธานี
1 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0-4525-4529, 0-4525-5047 0-4526-1077
2 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 377 ถ.โชคชัยเดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 045-362098 0-4536-2098
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 410 ถ.พรมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0-4524-5294, 0-4525-4654 0-4524-5294
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 117 หมู่ 7 ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0-4534-4292 0-4531-9888
5 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี 35 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 0-4524-4754 0-4524-4755
6 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล) 11 หมู่ 10ถ.อุบล-ตระการ กม.40 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 0-4542-7532 0-4542-7531
7 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ หมู่ 5 บ้านโนนสูง ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170 0-4542-8035-6 0-4542-8035
8 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 187 หมู่ 7 ถ.วาริน-กันทรลักษณ์ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 0-4526-7124 0-4585-4087
9 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร (ชื่อเดิม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการพิบูลมังสาหาร) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 0-4544-1633 0-4544-1633
อำนาจเจริญ
1 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ 135 หมู่ 9 ถ.ชยางกูร ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000 0-4551-1987 0-4551-1987
2 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน (เดิมเป็น วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน) ถ.หัวตะพาน-บ้านขมิ้น ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 0-4554-9004 0-4554-9001
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
จันทบุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 44/3 ถ.จันทคามวิถี อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 0-3931-1198, 0-3932-1878 0-3931-1699
2 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 59 ถ.ชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 0-3933-0125 0-3933-0125
3 วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม 191 หมู่ 13 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160 0-3949-1146-7 , 0-3949-1149 0-3949-1148
4 วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 112 หมู่ 4 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 0-3942-1008, 0-3938-1210 0-3942-1008
ฉะเชิงเทรา
1 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 12 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 0-3851-1211, 0-3851-2516 ต่อ 711 0-3851-2516 ต่อ 771, 0-3851-2331
2 วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 12 หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 0-3857-7299 0-3857-7299
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 154 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 0-3851-1142, 0-3851-3863 0-3851-3863
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 284 ถ.ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บุรี ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 0-3859-9005 0-3859-9122
5 วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 50/4 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 0-3851-6705 0-3851-6705, 0-3853-5826
6 วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม 401 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 0-3855-4052, 0-3883-6114 0-3855-4055
7 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 41 หมู่ 3 ต.พิมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 0-3857-0333 0-3857-0333
ชลบุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 205 หมู่ 3 ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170 0-3848-5202 ต่อ 125 0-3848-5205
2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 193 หมู่ 3 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 0-3823-7268, 0-3823-8398, 0-3823-8527 0-3823-7268
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 388 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 0-3827-7043, 0-3828-2372 0-3828-6110
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 192 หมู่ 7 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 0-3823-7053, 0-3823-8290 0-3823-7053
5 วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 146 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130 0-3838-2662, 0-3838-6360-1 0-3838-2039
6 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม 99 หมู่ 10 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 0-3820-9763 0-3820-9700
7 วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง) 15/17 หมู่ 2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 0-3822-2118 0-3822-1818
8 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชื่อเดิม วิทยาลัยการอาชีพพานทอง) 37 หมู่ 3 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 0-3844-7241 0-3844-7243
ตราด
1 วิทยาลัยเทคนิคตราด 43 ถ.ท่าเรือจ้าง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 0-3953-0230 0-3951-1172
2 วิทยาลัยสารพัดช่างตราด 236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000 0-3951-2172, 0-3952-0530 0-3952-0530
3 วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 45/3 ถ.ช้างทูน-สระใหญ่ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 0-3952-2059 0-3952-2059 ต่อ 103
ปราจีนบุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 908 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 0-3721-1068, 0-3721-1085 0-3721-1068, 0-3721-1085 ต่อ 200
2 วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน 18 หมู่ 10 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140 0-3720-9081, 0-3720-9270 0-3720-9081
3 วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 306/1 ซอย 5 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 0-3721-2220 0-3721-2220 ต่อ 40
4 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 0-3728-8133, 0-8225-5444-1 0-3728-8144
ระยอง
1 วิทยาลัยเทคนิคระยอง 86/13 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 0-3861-0152 0-3887-0717
2 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 11 หมู่ 11 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 0-3889-2039 0-3889-2292
3 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 234 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0-3803-4657 0-3803-4657,0-3803-4658
4 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 2 ซ.สารพัดช่าง ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150 0-3868-5383 0-3869-1829
5 วิทยาลัยการอาชีพแกลง 333 หมู่ 8 ซ.เขาไม้แก้ว ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 0-3899-2022 0-3867-4991
สระแก้ว
1 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 200 หมู่ 11 ถ.วัฒนา-แซร์ออ ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 0-3726-1535 0-3726-1675
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 109 หมู่ 10 ถ.รัชตะวิถี ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 0-3724-3994 0-3724-3485,0-3724-3486
3 วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น 104 หมู่ 13 ถ.สระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210 0-3725-2066 0-3725-2066
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กาญจนบุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 361 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0-3451-1176 0-3451-4283
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 7 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0-3451-1124, 0-3451-2446 0-3451-2446
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 1 หมู่ 5 ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0-3455-2106, 0-3455-2107 0-3455-2108
4 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 102 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 0-3451-2676 0-3451-2776
5 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 296 หมู่ 2 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 0-3461-1792 0-3461-1777
6 วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน 240 หมู่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71140 0-3457-9597 โทรสาร 0-3457-9296 0-3457-9296
ตาก
1 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก ถนนสายเอเซีย กม.401 กิ่งอำเภอวังเจ้า ตู้ ปณ.5 ตาก จ.ตาก 63000 0-5551-2834-5 0-5551-2834-5 ต่อ 500
2 วิทยาลัยเทคนิคตาก (ชื่อเดิม วิทยาลัยสารพัดช่างตาก) 195 หมู่ 3 ถ.เจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 0-5555-8118 0-5551-4231
3 วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด หมู่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 0-5553-2644 0-5553-2644 ต่อ 114
4 วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก 116 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 0-5559-1426, 0-5559-1912 0-5559-1426, 0-5559-1912
ประจวบคีรีขันธ์
1 วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 310 ถ.สละชีพ ต.ประจวบ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 0-3261-1130 0-3260-1588
2 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 3/63 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 0-3252-0500, 0-3252-0481 0-3252-0481
3 วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 101 หมู่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 0-3255-7323  0-3255-7102
4 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 99 หมู่ 7 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 0-3262-3056 0-3262-2273
เพชรบุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี 115 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 0-3242-5432, 0-3242-5705 0-3242-5705 ต่อ 105
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 300 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 0-3242-5557, 0-3242-7021 0-3242-5557 ต่อ 11
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี 59 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 0-3259-4070, 0-3259-4071 0-3259-4070 , 0-3259-4071 ต่อ 111
4 วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี 93 หมู่ 9 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 0-3248-8058 0-3248-8060
5 วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย 106 หมู่ 5 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 0-3244-7597 0-3244-7597
6 วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด 106/1 หมู่ 9 ต.ท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150  0-3258-6488, 0-3258-6489 0-3258-6489
7 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จากเดิมเป็น (วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล) 62 หมู่ 6 บ้านหนองจันทร์ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 0-3772-461 0-3277- 2461
ราชบุรี
1 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0-3233-7228, 0-3233-8544 ต่อ 110 0-3233-7477
2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2 12 หมู่ 2 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0-3229-7119-121, 0-3229-7120 0-3229-7122
3 วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 56/1 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0-3223-1313, 0-3223-3148 0-3223-2628
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 63 หมู่7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 0-3274-0039 0-3274-0040
5 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี 1 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 0-3232-3924, 0-3232-1903 0-3232-3924,0-3232-1903 ต่อ 109
6 วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง หมู่ 3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 0-3274-3745 0-3234-4979
7 วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 0-3271-1000, 0-3222-8170 ต่อ 101,103 0-3271-1001
จังหวัด ลำดับที่ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
กระบี่
1 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 94 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 0-7561-1796 0-7561-1937, 0-7561-1797
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ 50 อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 0-7562-1645, 0-7561-2428 0-7562-1645 ต่อ 100
3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 50 ถ.วัชระ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 0-7563-2140 0-7562-2290
4 วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 30/12 หมู่ 4 ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 0-7568-2231, 0-7568-2232 0-7568-2232
5 วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม 90 หมู่ 9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 0-7569-9130 0-7569-9130
ชุมพร
1 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 138 ถ.อาภากร ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 077- 657043, 077 – 657044 077- 657043,077 – 657044
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร 146 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 0-7751-1234 0-775-11218 ต่อ 127
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 1 หมู่ 8 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 0-7753-6214-5 0-7753-6214
4 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 15 หมู่ 4 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 0-1476-7060, 0-7750-5734-5 0-7750-5734-5
5 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 58 ถ. ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 0-7757-6505, 0-7750-3921 0-7757-6505
6 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 1 หมู่ 10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 0-7754-4333 0-7754-4334
7 วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ 245/1 หมู่ 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 0-7761-3000 0-7761-3000
ตรัง
1 วิทยาลัยเทคนิคตรัง 69 หมู่ 4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 0-7522-5297 0-7521-8196
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 99 หมู่ 7 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง 92190 0-7528-4152-3 0-7528-4152, 0-7528-4039
3 วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง

 

123 หมู่ 1 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 0-7521-3426-7, 0-7521-3149 0-7521-3427
4 วิทยาลัยการอาชีพตรัง 70 หมู่ 4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 0-7550-1068, 0-7550-1069 0-7550-1068
5 วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด 23 หมู่ 2 ต.เขาขาว อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 0-7527-1495 0-7527-2049
6 วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ถ.ตรัง-สตูล ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 0-7528-8594 0-7528-8594
7 วิทยาลัยการอาชีพกันตัง 122 หมู่ 3 ต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 0-7520-7865 0-7520-7865
นครศรีธรรมราช
1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7535-6062, 0-7534-2742 0-7534-2268, 0-7534-2742
2 วิทยาลัยเทคนิคสิชล 44 หมู่ 5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 0-7536-7890-1 0-7536-7890
3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 119 หมู่ 7 ถ.เอเชีย (ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี) ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 0-7530-2027 0-7530-2028
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 147 หมู่ 4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 0-7537-0759, 0-7551-8292, 0-7544-4212 0-7537-0740
5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7535-6156, 0-7534-2371 0-7534-1070, 0-7534-2371
6 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 6 ซ.หอไตร ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7535-6760 0-7534-6327
7 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 244 หมู่ 7 ต.ช้างกลาง กิ่งอ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250 0-7548-6313 0-7548-6314
8 วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 214 หมู่ 1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7531-3045, 0-7531-2162 ต่อ 101 0-7531-3044
9 วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช ถ.ชลประทาน ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 0-7537-8612-3 0-7537-8614
10 วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร หมู่ 2 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 0-7547-8230, 0-7535-4885 0-7547-8230, 0-7535-4885
11 วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี 65/1 หมู่ 7 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 0-7533-8478 0-7533-8478
นราธิวาส
1 วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส 55 หมู่ 13 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 0-7354-1765-6, 0-7354-1768 0-7354-1765, 0-7354-0768
2 วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก 123 หมู่ 3 ถ.สุไหงโกลก-ตากใบ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 0-7364-6566 0-7364-6566
ปัตตานี
1 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 27 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 0-7333-5913 0-7333-1853
2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี 59 หมู่ 1 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 0-7335-7320, 0-7335-7373 0-7335-7320
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 10 ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 0-7333-6185, 0-7333-3000 0-7333-6185
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี (ชื่อเดิม วิทยาลัยประมงปัตตานี) หมู่ 2 ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 0-7333-0390 0-7333-0391
5 วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 10 ถ.วัฒนธรรม ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 0-7333-3011,0-7333-6183 0-7333-6183
6 วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 329 ถ.สายบุรี-ปะนาเระ ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 0-7341-9515-6 0-7341-9517
พังงา
1 วิทยาลัยเทคนิคพังงา 326 ถ.เพชรเกษม ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา 82000 0-7641-2077, 0-7641-3582 0-7641-2045,0-7641-1577
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 43 หมู่ 7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 0-7649-6451 0-7649-6528
3 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง 170 หมู่ 9 ถ.ชายทะเล ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 0-7657-1123,0-7643-2280,0-7657-1123 0-7643-2280,0-7657-1123
4 วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 41 หมู่ 6 ถ.ตะกั่วป่า-พังงา ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 0-7645-5085 0-7645-5085
พัทลุง
1 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 248 ถ.ราเมศวร์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 0-7461-3066,0-7461-5505 0-7461-3052
2 วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 265 หมู่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93000 0-7461-3066 0-7461-3052
3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 221 หมู่ 15 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-610-475-6, 074-461-047-6 0-7461-8056 ต่อ 100, 0-7461-8057 ต่อ 100
4 วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง 5 ถ.ช่วยทุกขราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 0-7461-4046 0-7461-1640
5 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 210 หมู่ 6 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 0-7469-7185, 0-7469-7466 0-7469-7467
6 วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน 214 หมู่ 6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 0-7461-7187, 0-7461-7198 0-7461-7163
ภูเก็ต
1 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 178/1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 0-7621-1343 0-7621-2729
2 วิทยาลัยเทคนิคถลาง 215 หมู่ 5 บ้านเมืองใหม่ ถ.เมืองใหม่-สนามบินภูเก็ต ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 0-7632-8230,0-7632-7609 0-7632-8230
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ถ.ภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 0-7621-4818, 0-7622-6169 0-7621-1090
4 วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต 42/20 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 0-7622-4283 0-7621-2741
ระนอง
1 วิทยาลัยเทคนิคระนอง 155 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 85000 0-7781-1393 0-7782-1507
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 19 หมู่ 5 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง 85000 0-7789-7756 0-7789-7756
3 วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี 3 หมู่ 6 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 0-7789-1327,0-7789-1181 0-7789-1327
สตูล
1 วิทยาลัยเทคนิคสตูล 217 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 0-7471-1107, 0-7472-4237 0-7471-1110
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 4 หมู่ 2 ถ.ประชานุเคราะห์ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 0-7479-1013 0-7479-1013
3 วิทยาลัยการอาชีพละงู 43 หมู่ 14 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 0-7472-2438 0-7472-2488
สงขลา
1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 7 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7421-2300 0-7421-2301
2 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 87 ถ.หาดใหญ่-จะนะ ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 0-7447-7292, 0-7431-8428 0-7447-7292, 0-7431-8428
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 9000 0-7431-1202, 0-7431-3080 0-7431-3512
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 142/44 หมู่3 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 0-7438-9118 0-7438-9118
5 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 57/7 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 0-7438-0312 0-7433-3525
6 วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา 11 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 0-7431-1590 0-7431-1074
7 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 1456 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 0-7423-2036, 0-7423-0844 0-7424-6945
8 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 60 หมู่ 7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 0-7430-4192 0-7430-4192
9 วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 22 หมู่ 1 ถ.นาทวี-ประกอบ ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 0-7437-1805 0-7434-1715
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฏร์นิกร) 105/4 หมู่ 7 ต.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 0-7448-4342
สุราษฎร์ธานี
1 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี 143 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7727-2168 0-7727-2973
2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ (เดิมเป็น วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2) 191 หมู่ 7 ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 0-7728-7149 0-7728-7149
3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 456/3 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7728-2001, 0-7728-4499 0-7727-2631
4 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 43 หมู่ 3 ต.พังกาญจน์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 0-7739-9079 0-7739-9264
5 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 392 หมู่ 4 ถ.ชนเกษม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 0-7728-8360 0-7728-7577
6 วิทยาลัยการอาชีพไชยา 221 หมู่ 1 บ้านดอนหลวง ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 0-7743-5386,0-7743-5387 0-7743-1593
7 วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 1 หมู่ 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 0-7736-6737,0-7736-6756 0-7736-3154 ต่อ 105, 0-7725-7248
8 วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย หมู่ 1 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ยะลา
1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา 129 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 0-7321-3404, 0-7321-6770 0-7321-3404,0-7321-6770
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 100 หมู่ 5 บ้านบาโงยบาแด ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000 0-7325-4806 0-7325-4803
3 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 0-7327-4505-8 0-7336-1104-5
4 วิทยาลัยการอาชีพเบตง 2 ถ.วิทยาลัยการอาชีพ 2 เทศบาลตำบลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 0-7323-4111,0-7323-4888 0-7323-2295
5 วิทยาลัยการอาชีพรามัน 69 ถ.รามัน-บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 0-7326-2044,0-7326-2048 0-7326-2040

Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •