“กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ชู ภารกิจแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน นำโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” สานความร่วมมือ 7 ภาคีเครือข่ายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักในการบูรณาการแก้ปัญหา  เน้นย้ำ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประชาชนเอาชนะทุกวิกฤตได้อย่างมั่นคง”

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จังหวัด นครนายก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ภายใต้วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง   และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565” โดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน มุ่งเน้นการเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชื่อมโยงส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืน โดยนำหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้ประชาชนทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ครอบครัว ได้ดำเนินการเป็นแบบอย่าง ตามลักษณะของทฤษฎีใหม่ แบ่งพื้นที่เป็น 30 : 30 : 30 : 10 ประกอบด้วย 10 คือที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 30 แรกเก็บน้ำ 30 ที่สองคือพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งอาหาร อีก 30 เป็นไม้ยืนต้น ไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ประโยชน์ที่หนึ่งก็คือสำหรับกิน สองทำที่อยู่อาศัย สามทำเครื่องมือเครื่องใช้ สี่คือทำให้ร่มเย็น โดยระดับครอบครัวเราให้ 1-3 ไร่ สิ่งที่จะได้คือแหล่งน้ำ หนอง คลองไส้ไก่ เราจะมีพื้นที่ที่เป็นไปตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้ให้คือ มีทั้งข้าว ผลไม้ พืชผัก ไม้ใช้สอย ไม้เชื้อเพลิง สมุนไพร มีโอกาสสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ให้กับชีวิตตัวเอง ซึ่งในเฟสแรกระดับครัวเรือนมีครอบครัวที่สมัครใจ 25,000 ครัวเรือนจากทั่วประเทศ

 

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ได้ร่วมมือกับ 7 ภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กรมการพัฒนาชุมชน 2) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) 4) มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 5) มูลนิธิ รักษ์ดิน รักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation) 6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 7) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์ 8) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 9) มูลนิธิสภาคริสตจักรฯ 10) บริษัทเอามื้อสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ “โคก หนอง นา โมเดล” เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมี เป้าหมาย 33 แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่ต้นแบบศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง พื้นที่ขยายผล 22 แห่ง ในพื้นที่ 15 จังหวัด ซึ่งในการดำเนินงานนั้น จะเห็นภาพของการพัฒนาร่วมกันของคนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถฝ่าฟันทุกวิกฤตได้อย่างยั่งยืน

 

==================

ยังมีข่าวสาร และ กิจกรรม ที่ทันสถานการณ์และน่าสนใจ อีกหลากหลายเรื่อง ที่น่าจะตรงความต้องการของคุณ 

สามารถลองคลิกไปดูที่ คอลัมน์ ข่าวสารกิจกรรม :  https://bit.ly/3fjcRt8 ได้นะคะ

==================
#ThailandTopVote ครบเครื่องเรื่องข้อมูล  #พัก #เที่ยว #กิน #ช้อป ทั่วไทย.. ไปกับเรา

? Website: https://www.thailandtopvote.com
? Facebook Page: https://bit.ly/2M4kMy8
? IG : https://bit.ly/2rbJfts
? Twitter : https://bit.ly/3b2znDY
? Youtube : https://bit.ly/2txFf79