Shares
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share

สำนักงาน กสทช. จับมือ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
จัดงาน Forum on Digital Cooperation เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนา
อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับกระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกนโยบายและกฎระเบียบด้านโทรคมนาคม สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของรัสเซีย จัดการประชุม “Forum on Digital Cooperation” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และเจรจาธุรกิจ ขยายผลพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรธุรกิจการสื่อสาร ไทย – รัสเซีย

สำนักงาน กสทช. จับมือ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงาน “Forum on Digital Cooperation” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนา อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีโทรคมนาคม และกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและการดำรงชีวิตประจำวัน ประชาชนมีความต้องการเข้าถึงสื่อและต้องการติดต่อสื่อสารได้ในทุกที่ ทุกเวลา แบบ Real Time ซึ่ง กสทช. และ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ต่างให้ความสำคัญทั้งในส่วนของการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยทั้งสององค์กรได้ลงนามใน Joint Statement ในวันที่

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความร่วมมือและยกระดับการพัฒนาด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมของทั้งสองประเทศ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1. International Mobile Roaming (IMR) เน้นความร่วมมือ และส่งเสริมการเจรจา

สำนักงาน กสทช. จับมือ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงาน “Forum on Digital Cooperation” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนา อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

เชิงธุรกิจเพื่อลดต้นทุนการให้บริการ โดยมีเจตนาให้เกิดการลดอัตราค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ (Roaming) ระหว่างกัน 2. Digital Broadcasting Television แลกเปลี่ยนข้อมูล แนวปฏิบัติในการพัฒนาโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงการพัฒนาเนื้อหาที่ออกอากาศ และ 3. Security of Telecommunication Usage แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านความปลอดภัยในการใช้บริการโทรคมนาคม

สำนักงาน กสทช. จับมือ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงาน “Forum on Digital Cooperation” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนา อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

การประชุมแบ่งเป็นด้านโทรคมนาคมและวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงด้านการศึกษา ซึ่งมีหัวข้อสำคัญในการประชุม คือ ด้านกิจการโทรคมนาคม หารือเรื่องการอำนวยความสะดวกและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้บริโภค
ในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ โอกาสและความท้าทายในการประกอบกิจการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และแผนในการเปิดให้บริการ 5G ของทั้งสองประเทศ ตลอดจนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ (Cyber Security) และแนวทางการป้องกันภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต
ด้านกิจการวิทยุโทรทัศน์ หารือประเด็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล และความ
ร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจในการนำเสนอเนื้อหาสื่อ
ผ่านช่องทางใหม่ๆ หรือ New Media รวมถึงทักษะและเทคนิคในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ผู้คนหันมาใช้งาน Digital Platform มากขึ้น ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจให้สอดรับกับยุค Digital Life ตลอดจนมุ่งหารือสถานการณ์
OTT โอกาสและความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและด้านการศึกษา หารือในภาพของอุตสาหกรรมวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

สำนักงาน กสทช. จับมือ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงาน “Forum on Digital Cooperation” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนา อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

สำนักงาน กสทช. จับมือ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงาน “Forum on Digital Cooperation” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนา อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

สำนักงาน กสทช. จับมือ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงาน “Forum on Digital Cooperation” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนา อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม

สำนักงาน กสทช. จับมือ กระทรวงพัฒนาดิจิตอล โทรคมนาคม และการสื่อสารมวลชน แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย จัดงาน “Forum on Digital Cooperation” เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจ พัฒนา อุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม


Shares
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  1
  Share