Shares
 • 34
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  34
  Shares

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จังหวัดนครนายก ร่วมกับภาครัฐ เอกชน ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ แถลงข่าวการจัด “งานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๒” ณ อิงธาร รีสอร์ท นครนายก โดยงานมหกรรมจะมีระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก จ.นครนายก เพื่อร่วมสานต่อ สืบทอดความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมสร้างจิตสำนึก ตระหนักในภูมิปัญญาคนไทย ร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของนครนายกให้มั่นคง เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย

วิถีถิ่น วิถีไทย5

ดร.อนันต์  นาวิไล  วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก  เปิดเผยว่า จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่  เตรียมจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562 ” ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคมนี้  ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก  ทั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์ธำรงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง  เกิดการสร้างค่านิยม  เกิดจิตสำนึก และตระหนักในภูมิปัญญาคนไทย

 เนื่องด้วยจังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และมีความเจริญ   รุ่งเรื่องมาตั้งแต่ยุคสมัยทวารวดี ดังที่ปรากฏหลักฐานร่องรอยที่แสดงให้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบัน ทั้งในรูปแบบของตนเอง และสิ่งที่ปรับเปลี่ยนตามอิทธิพลความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม    การที่วัฒนธรรมต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ทำให้ศิลปวัฒนธรรมถูกปล่อยปละละเลย เกิดการสูญเสียความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของตนเอง

ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ธำรงศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งเป็นการรักษาสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่นและความหลากหลายทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง  เกิดการสร้างค่านิยม  เกิดจิตสำนึก และตระหนักในภูมิปัญญาคนไทย เราจึงจัด “งานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562” ในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งงานในครั้งนี้นอกจากจะส่งเสริมด้านวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย ของจังหวัดนครนายกแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครนากยกอีกด้วย

โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีความมุ่งหวังประการสำคัญ 3 ส่วนด้วยกัน คือ

 1. การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่างๆของจังหวัดนครนายก ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรม ในอำเภอต่างๆ ได้มานำเสนอความสนใจภายในชุมชนของตนเองอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความประทับใจกับนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่นครนายกและต่างพื้นที่
 2. เราต้องการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมกันสืบสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นจังหวัดนครนายกโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันโดยอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิม
 3. ในมุมเศรษฐกิจ เราหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะทำให้ชุมชนต่างๆของจังหวัดนครนายก มีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงได้มีโอกาสพบปะกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจจากต่างพื้นที่ อันนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกต่อไปในอนาคต

วิถีถิ่น วิถีไทย4

สำหรับจังหวัดนครนายก  เป็นจังหวัดที่มีประชากรหลายเชื้อชาติ ซึ่งแต่ละเชื้อชาติมีประวัติความเป็นมาที่เป็นเอกลักษณ์ และมีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เช่น ภาษา การแต่งกาย อาหารการกิน ที่อยู่อาศัยความเชื่อทางศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

วิถีถิ่น วิถีไทย3

สำนักงานวัฒนธรรม ในฐานะที่มีบทบาทโดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นว่าจังหวัดนครนายกของเรา ยังมีชุมชนวัฒนธรรม และวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์ที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าจังหวัดอื่นๆ ในจำนวนนี้หลายชุมชนยังไม่เคยได้รับการประชาสัมพันธ์ แต่มีความน่าสนใจ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจซึ่งอยู่ตามพื้นที่อำเภอต่างๆ ให้กับเยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครนายก-จังหวัดใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ทั้งชาวไทย-ชาวต่างชาติ เราจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่  จัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี ๒๕๖๒” ในครั้งนี้ขึ้น ในวันที่ 18 – 19 พฤษภาคมนี้  ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อำเภอเมืองนครนายก ซึ่งตรงกับช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปเที่ยวงานได้สะดวกมากขึ้น

ภายในงาน มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ที่จัดขึ้นนี้ ประกอบไปด้วยความน่าสนใจที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก โดยขอแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่

ส่วนที่ 1 เป็นการจัดแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และวิถีถิ่นชุมชนชาติพันธุ์ ของอำเภอต่างๆในจังหวัดนครนายก ซึ่งมาแล้วคุณจะรู้จักกับจังหวัดนครนายกมากขึ้น ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกหลายแห่งซึ่งคุณอาจยังไม่คุ้นหู แต่มีเรื่องราวและเอกลักษณ์ที่ควรค่าแก่การสืบสานต่อไป…   โดยแต่ละชุมชนที่มาจะนำผลิตภัณฑ์/สินค้าชุมชนมาสาธิต และจำหน่ายภายในงานด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกที่เชื่อว่าจะถูกใจทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมชม… รวมถึงแต่ละชุมชนยังนำการแสดงพื้นบ้าน และการแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนมาโชว์ภายในงานด้วย

ส่วนที่ 2 กิจกรรมการแสดงสร้างสีสันต่างๆ อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก  , การแสดงแสงสีเสียงที่บอกเล่าเรื่องราวของเขื่อนขุนด่านปราการชล , การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งและกิจกรรมรำวงพื้นบ้าน ,และการแสดงจากศิลปินรับเชิญ

โดยกิจกรรมภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก จะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. ยาวไปจนถึงเวลา 21.30 น. ซึ่งจะหมุนเวียนไปตลอดวัน โดยเชื่อว่าทุกคนที่แวะมาเที่ยวงานครั้งนี้จะต้องเพลิดเพลินและชอบครับ… ก็อยากให้แวะมาเที่ยวงานกันเยอะๆ แล้วคุณจะรู้จักนครนายกมากขึ้น” ดร.อนันต์ กล่าวในที่สุด

วิถีถิ่น วิถีไทย6

และท้ายที่สุดนี้จังหวัดนครนายก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดนครนายก ประจำปี 2562” ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ ต่างพื้นที่ ตลอดจนชาวต่างชาติ ได้รู้จักกับจังหวัดนครนายกมากยิ่งขึ้น ผ่านทางข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาไว้ภายในงาน ซึ่งจะเป็นการต่อยอด อันจะนำไปสู่การกระจายตัวด้านการท่องเที่ยวไปยังชุมชนวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วทุกพื้นที่ภายในจังหวัดนครนายก ต่อไปในอนาคต


Shares
 • 34
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  34
  Shares