Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา (ศน.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่น เปิดช่องทางการสื่อสารด้านศาสนายุคดิจิทัล รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 กันยาน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา (ศน.) ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนาในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา นายพูลศักดิ์ สุขทรัพย์ทวีผล เลขานุการกรมการศาสนา ผู้แทนองค์การศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก

 

 

 

ดร.ฉวีรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของประชาชน จนทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารมากมาย และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และเพื่อให้ก้าวทันยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา ในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่นขึ้น เพื่อเป็นการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านศาสนา ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ หวังเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับศาสนสถานของศาสนาต่างๆ และสร้างชุมชนออนไลน์แห่งใหม่ให้กับกลุ่มคนที่สนใจได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านศาสนา  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อมูลด้านศาสนาเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้ศาสนิกชนต่างศาสนาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างความสมานฉันท์ในสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ต่อไปในอนาคต

 

 

 

ทางด้าน นายพูลศักดิ์ เลขานุการกรมการศาสนา เปิดเผยว่า การจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางด้านในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชั่น เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อต้องการนำเสนอข้อมูลสำคัญสู่ประชาชนในระบบเทคโนโลยี สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้องการให้การนำเสนอข้อมูลทางด้านศาสนาสู่ประชาชน การเรียนรู้ การปฏิบัติและความเข้าใจ รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เข้าใจและนำหลักธรรมมาปฏิบัติ ทั้งนี้กรมการศาสนาคาดหวังว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 


Shares
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •