วันนี้ (7 มิ.ย. 60) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จัด งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017

เน้นการส่งเสริมให้ไทยเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน และสอดรับกับการขับเคลื่อนแผนอนุรักษ์พลังงาน

พ.ศ. 2558 – 2579 (Energy Efficiency Plan : EEP2015) เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิด

Energy 4.0 ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานในพิธี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมเยี่ยมชมบูธนิทรรศการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

 

งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลัก คือ การลดความเข้มของการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ภายใน พ.ศ.2579

เมื่อเทียบกับปี 2553 และเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุค Energy 4.0 ซึ่งในครั้งนี้มีการจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ SPP Hybrid Firm

(Small Power Plant Hybrid Firm) แหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผสมผสานพลังงานทางเลือกและอื่นๆ

ซึ่ง สนพ. ได้สนับสนุนการจัดงานเผยแพร่ด้านวิชาการและพลังงานของไทย จะเป็นโอกาสที่จะให้ประเทศไทย

มีเวทีที่เป็นนโยบายสำคัญ ในเรื่อง SPP Hybrid Firm และเป็นนโยบายสนับสนุนการรับซื้อไฟฟ้าภาคเอกชนแบบผสมผสาน

นอกจากนี้ภายในบูธยังมีการแสดงการทำงานของ ESP Application ที่สามารถวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงานรายพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพลังงานต่อไป

 

ผู้สนใจสามารถเข้าชมบูธกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ที่งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2017

ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ Hall 103, ไบเทค บางนา