ข่าวสารกิจกรรม2019-08-02T11:16:23+07:00
2208, 2019

สายธารประวัติศาสตร์เมืองปทุมธานี เมืองแห่งพหุวัฒนธรรมวิถีชาวมอญ

สิงหาคม 22nd, 2019|Categories: ข่าวสารกิจกรรม|Tags: , , , , , |

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบในพื้นที่ รวมถึงการสืบค้นจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่าจังหวัดปทุมธานีมีความเป็นถิ่นฐานบ้านเมืองมาแล้วหลายรอยปี นับตั้งแต่ยุคต้นกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา   ตำนานเท้าอู่ทอง ใน "ตำนานท้าวอู่ทอง" เรื่องราวท้าวอู่ทองอพยพผู้คนหนีโรคห่า [...]